Neem je verantwoordelijkheid!

Een oproep aan iedereen die betrokken is bij de voetbalsport

Een grensrechter wordt doodgeschopt. Een grensrechter die als vrijwilliger langs de lijn stond om een aantal jongens hun hobby te laten uitoefenen. Een vader is er niet meer. Door een onbegrijpelijke daad. Tijd voor bezinning zegt iedereen. Dat is waar. Maar was het niet allang tijd daarvoor? Worden we niet al jarenlang geteisterd door allerlei vormen van geweld? Is er niet al jaren sprake van gebrek aan respect? Het is geen probleem van de voetbalsport wordt gezegd, maar een maatschappelijk verschijnsel. Misschien een kern van waarheid. Maar laat de dood van Richard Nieuwenhuizen een (veel te dure) laatste les zijn. Daarom roepen wij als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken alle betrokkenen op: neem je verantwoordelijkheid en stop respectloos gedrag en zinloos geweld op en rond het voetbalveld!

Wij signaleren het volgende:

– ondanks een hardere aanpak door de KNVB de laatste 1,5 jaar zijn er nog te veel incidenten en is er nog steeds een gebrek aan respect voor tegenstanders en arbitrage

– de waan van de dag regeert en de emotie voert de boventoon

– de KNVB heeft na 1 jaar van keiharde aanpak begin dit seizoen de straffen versoepeld, mede  op aangeven van de clubs!

– vanuit de KNVB is de begeleiding van slachtoffers (inclusief verenigingen die ermee te maken krijgen) onder de maat

Wij roepen de politiek op:

– uitvoering te geven aan beleid op gebied van een veilige sportcultuur in Nederland en echt werk te maken van het beschermen van vrijwilligers in de sport. Dit omvat ook een fatsoenlijke strafmaat met minimum sancties, een nadrukkelijke handhaving en het vereenvoudigen van het doen van aangifte van excessen. Stel vrijwilligers in de sport gelijk aan hulpverleners als politieagenten, ambulancepersoneel en dergelijke

– om over te gaan tot het instellen van een nationale databank waarin geweldplegers voor een zekere periode ( tenminste 10 jaar) als zodanig worden geregistreerd, zodat deze personen niet naar een andere sportbond kunnen overstappen. Maak duidelijk dat geweldplegers niet welkom zijn in de sport!

Wij roepen lokale overheden op:

– de sportverenigingen binnen hun gemeente aan te spreken op wangedrag en bij herhaling aan te pakken

We roepen de KNVB op:

– het excessenbeleid te verstevigen en naast streng straffen in te zetten op preventie, belonen fair play en het vroegtijdig aanpakken van verenigingen waar het structureel fout zit

– een zero tolerance beleid te ontwikkelen voor agressie richting een scheidsrechter. Het respect voor scheidsrechters en assistenten moet kennelijk mede door regels worden afgedwongen. Mogelijk moet de KNVB internationaal voorstellen doen de spelregels en reglementen op dit punt aan te passen c.q. aan te scherpen. Trainers en bestuurders die tijdens of na een wedstrijd de arbitrage in diskrediet brengen moeten daarop worden aangepakt, zonder pardon

– de excessenlijn juist op wedstrijddagen beter bereikbaar te maken. Nu is de KNVB juist op wedstrijddagen verminderd bereikbaar

– officials in het tuchtrecht van de bond een steviger rechtspositie te geven en tevens een beroepsmogelijkheid in te bouwen

– het ingezette beleid rondom fair play en respect verder te verstevigen

– alle betrokkenen in het betaalde voetbal duidelijk te maken dat ze een voorbeeldfunctie vervullen

Wij roepen voetbalverenigingen op:

– binnen de vereniging het belang van fair play en respect voor arbitrage én tegenstander te benadrukken en daar beleid op te ontwikkelen d.m.v. bijvoorbeeld een convenant, opleiden van het kader op gebied van positief coachen, het vergroten van de spelregelkennis bij de jeugd en het optuigen en belonen van sportief gedrag binnen de vereniging

– verenigingsscheidsrechters en clubgrensrechters ‘eerlijk’ te laten fluiten en vlaggen en mensen daarop aan te spreken

– kader (trainers en leiders) te coachen op respect en op ingrijpen als er iets dreigt te gebeuren

– binnen de vereniging meteen in te grijpen als iets fout dreigt te gaan. Wacht niet af wat de KNVB doet, maar neem zelf je verantwoordelijkheid

Wij roepen voetbaltrainers en coaches op:

– zich alleen met de eigen spelers bezig te houden en positief te coachen

– niet te reageren op (vermeende) overtredingen van de tegenstander en niet te reageren op arbitrale beslissingen

– zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie

Wij roepen alle voetbalscheidsrechters op:

– bestuurders, spelers, trainers en andere betrokkenen aan te spreken op eventueel respectloos gedrag

– alle incidenten meteen bij KNVB en COVS te melden

Wij roepen toeschouwers op:

– de eigen ploeg positief aan te moedigen, respect te tonen voor de tegenstander en geen commentaar te leveren op de arbitrage

Samengevat: toon respect voor elkaar, verspil geen negatieve energie aan het leveren van commentaar of zelfs erger en wijs niet naar een ander. Wij realiseren ons dat deze oproep niet dé oplossing is om incidenten als die van afgelopen weekeinde te voorkomen. Maar met elkaar kunnen we de voetbalsport wel een stuk vriendelijker maken. Neem je verantwoordelijkheid!

Bestuur Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken