De nieuwjaarsinstuif op 4 januari jongstleden werd door zo’n veertig personen bezocht. Het was een gezellige en ongedwongen bijeenkomst, waar de aanwezigen genoten van door heerlijke Hollandse snert. Klik hier voor een fotoreportage, met dank aan de fotografen Evert IJspeert en Marc van der Haak. Tijdens de instuif sprak voorzitter Robert van Dorst onderstaande speech uit.

‘Namens het bestuur heet ik jullie allemaal van harte welkom op deze nieuwjaarsinstuif van onze vereniging. Het begin van een nieuw jaar, en traditioneel ook het moment nog even kort terug te blikken. 2013 was een druk en levendig verenigingsjaar. Ondanks dat we afscheid moesten nemen van een flink aantal leden, steeg het ledental met één naar 202 leden per 31 december 2013. Daarmee zijn we met afstand de grootste COVS-vereniging in Nederland. Uit deze cijfers blijkt dat wij een stabiele vereniging zijn. Het verlies van enkele leden had onder meer te maken met overlijden, geen binding meer hebben met de vereniging omdat zij te ver weg wonen, verhuizing en twee niet tevreden leden. Dat laatste vinden we jammer. Volgens ons moet je een zakelijk verschil van inzicht kunnen hebben zonder dat dit meteen persoonlijk wordt opgevat.

2013 verliep goed. Ook financieel zijn we gezond. Vaste activiteiten als het technisch weekeinde, de reanimatietraining, de kaartavond bij Omlandia, de jaarafsluiting, de seniorensoos en de trainingen verliepen prima. Ook de zomertrainingen mochten zich verheugen op een goede opkomst. Daarnaast organiseerden we een zeer boeiende en drukbezochte avond met onze eigen Jochem en Richard.

Een nieuwe faciliteit die we in 2013 realiseerden was de beschikbaarheid van een eigen sportmasseur, waar op de donderdagavond inmiddels goed gebruik van wordt gemaakt.

Helaas moesten wij dit jaar ook afscheid nemen van een aantal sportvrienden, te weten ons lid Edo Stukje, onze donateur Jan van Klinken, mevrouw de Goede en mevrouw van Dijken én de oud-leden Herman Alt en Koos Poelstra.

Ook binnen COVS-land waren we actief. Zo werd Sam Dröge Noordelijk spelregelkampioen. En hebben we weer een veld –en zaalvoetbalteam. Ons veldvoetbalteam eindigde op het NK afgelopen zomer knap als vierde. En ons zaalvoetbalteam zal 18 januari in Leek meedoen aan het NK zaal. U bent daar als toeschouwer van harte welkom. We openen het toernooi om 10.15 uur tegen Zeeuws Vlaanderen. Zie voor het volledige programma ook de website.

Op gebied van fair play en respect lieten we van ons horen. Via de website en de media namen we stelling en riepen we iedereen meermalen op ieders eigen verantwoordelijkheid te nemen. Met clubs en KNVB gingen we op verschillende momenten in gesprek en discussie. We verzorgden ook bijdragen voor Sportplein Groningen, de FGA en BSlim.

Dat we op gebied van respect nog veel moeten doen, moge duidelijk zijn. In de discussies rondom diverse maatregelen zoals de tijdstraf en de fysieke controle van de spelerpassen lieten we ons afgelopen jaar horen. En dat zullen we in 2014 opnieuw doen als dat nodig is. Respect is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: clubs, spelers, KNVB en zeker ook scheidsrechters.

Trots zijn we op de vele bijzondere prestaties van onze leden. Zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs maakten diverse leden promotie en mochten mooie wedstrijden fluiten. Van harte!

Trots is ook zeker het juiste woord als ik denk aan de inzet van onze vrijwilligers. Achter de bar, in bestuur, op het trainingsveld of anderszins: jullie zijn het hart van onze vereniging! Ook de sponsoren wil ik bedanken voor hun financiële bijdragen. Zonder hen kunnen wij onze wensen niet altijd realiseren.

Wat gaat het jaar 2014 voor ons brengen? Wij zullen trachten het beleid van de afgelopen jaren te continueren. Maar wij zullen ook kijken naar de ontwikkelingen in scheidsrechtersland en daarop in springen. Ook de discussie over het respect zullen wij zoals net al gezegd nauwlettend blijven volgen. Onlangs las ik dat de KNVB 450 meldingen had gehad in 2013 over agressie op het voetbalveld. Maar het bevreemd mij dat de politie 1.000 meldingen heeft gehad. Als ik dit lees, dan gaat ergens iets mis met de registratie van deze meldingen. Waar ik mij het meest zorgen over maak is dat vooral in de B-categorie verenigingen nog te vaak voorvallen onder de mat willen vegen, bang als ze zijn voor de zeer strenge straffen die worden uitgedeeld. Zoals gezegd: clubs moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen! Ik maak me sowieso zorgen over de vele voorvallen in de lagere regionen van het voetbal. Onlangs is er een zaalvoetbaltoernooi voor F-jes in Zuid-Limburg gestaakt omdat ouders op de vuist gingen en daarmee de mooie voetbaldag van hun kinderen verpesten. Onbegrijpelijk.

Ik pleit er dan ook voor om meer waarnemers naar de lagere elftallen te sturen om te controleren of de kaartencontrole wordt uitgevoerd, of tegenstanders en scheidsrechters fatsoenlijk worden ontvangen en bejegend en of clubs maatregelen hebben genomen op gebied van fair play en respect. Ik denk als bekend wordt bij de verenigingen dat deze controles meer zullen plaats vinden, dat clubs ook meer maatregelen zullen nemen om excessen te voorkomen. Alleen maar uitgaan van de goede wil van clubs is mooi, maar het lijkt helaas nog nodig dit meer af te dwingen.

In 2014 gaat sportpark Corpus den Hoorn op de schop. Het ziet er naar uit dat per 1 maart gestart zal worden met de werkzaamheden en dat we per 1 mei voor een aantal maanden niet meer kunnen trainen op dit sportpark wegens de werkzaamheden. Het bestuur is druk bezig met eventuele alternatieven, zodat wij tijdelijk kunnen uitwijken naar een andere locatie. Bij het begin van het nieuwe seizoen hopen wij weer gebruik te kunnen maken van deze accommodatie. We zullen ook de zomertrainingen in principe door laten gaan, maar dan vermoedelijk wel op een andere locatie. Ik hoop op begrip van onze leden over deze situatie.

Verder wil ik ook een kritische noot plaatsen vandaag. U wilt graag respect ontvangen als scheidsrechter, maar gedraag je dan ook zo in de vereniging. Als mensen van onze verenigingen zich belangeloos inzetten voor de vereniging, behandel deze mensen dan ook met respect. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar kunt welk met respect voor de ander handelen. Als u kritiek heeft, uit dit dan via de geijkte kanalen of ga met de persoon in gesprek. Wij als bestuur zijn altijd bereid om naar kritiek te luisteren en zonodig ook bij te sturen. Zeg ook af als u zich heeft opgegeven voor een activiteit. En als u te laat afzegt, dan zijn de financiële consequentie ook voor u zelf (behoudens onvoorziene omstandigheden). Als u afzegt op het laatste moment, doe dit dan telefonisch en niet via de mail. Wees tolerant ten opzichte van elkaar hoe je ook bent en wie ook je bent, en heb respect voor elkaars mening.

U bent geen klant, maar lid van deze vereniging. We moeten het dus met elkaar doen. Als iedereen zich zo gedraagt, kunnen wij deze mooie vereniging de glans geven die het verdiend.

Tot slot wil ik de Amelandgangers veel plezier toewensen volgende week. En ons zaalvoetbal op 18 januari veel succes in de strijd om het Nederlands kampioenschap. Ik wens een ieder een goed, gezond, respectvol en succesvol 2014!

Robert van Dorst