Penningmeester Marcel Boekholt is op 1 november 2018 per direct tussentijds afgetreden als penningmeester en als lid van het bestuur van onze vereniging. Het bestuur is met hem in overleg over de verdere afhandeling van zijn aftreden. Op een extra Algemene Ledenvergadering zal het bestuur een nadere toelichting geven op de ontstane situatie en een voorstel doen voor de komende periode.

Hierbij nodigen we (uitsluitend) alle leden van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken uit voor een extra Algemene Ledenvergadering, op maandag 26 november 2018 in het GRC-clubhuis, sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur.  De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

3. Toelichting bestuur op tussentijds aftreden penningmeester en ontstane situatie

4. Tussentijds verslag kascommissie

5. Voorstel voor financieel beleid komende periode

6. Benoeming penningmeester ad interim

Het bestuur stelt voor om Martin Schipper en Marc van der Haak tussentijds tot (duo) penningmeester  te benoemen. Zij zullen deze functie voorlopig op ad interim basis vervullen. In maart 2019 tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal het bestuur met een voorstel voor een definitieve oplossing/invulling komen.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, of zijn er vragen over facturen / betalingen, dan kunt contact opnemen met secretaris Marcel Bellinga via covsgroningen@gmail.com.

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Marcel Bellinga, secretaris