Onze vereniging maakt al sinds jaar en dag naar volle tevredenheid gebruik van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Een multifunctioneel sportpark, waar een aantal voetbalverenigingen is gevestigd en daarnaast ruimte is voor wielrennen, hockey, american footbal, rugby, honkbal, kinderopvang et cetera. Wij zijn medebewoner van het nieuw clubhuis van GRC Groningen en hebben bescheiden geïnvesteerd in die nieuwbouw. Ook de jeugdopleiding van FC Groningen is al enige jaren op het sportpark gevestigd. Het is het plan om ook de A-selectie van FC Groningen op het sportpark onder te brengen, waardoor ‘Corponello’ het trainingscentrum van de FC zou worden. In die plannen wordt het sportpark flink aangepakt, met onder andere een verbetering van de situatie bij de entree (situatie met wielerbaan), vernieuwing van de bestaande kunstgrasvelden en realisatie nieuwe (kunstgras) velden. FC Groningen zou aan de rand van het sportpark een duurzaam eigen gebouw realiseren met onder andere ook (sport) medische faciliteiten voor de buurt. Een prima ontwikkeling.

Om de plannen te kunnen uitvoeren moet Gronitas van de huidige plek wijken. Daarover is die club al enige tijd in strijd verwikkeld met de gemeente Groningen. Daarin zijn wij geen partij. De komst van de FC en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van het sportpark vinden we echter van zeer groot belang. Daarom hebben de gezamenlijke clubs op het sportpark, minus de direct betrokken partijen Gronitas en FC Groningen, gisteren een open brief aan de wethouder gestuurd. In die brief spreken de clubs zich uit voor de komst van de FC en de ontwikkeling van het sportpark. Tevens roepen we als clubs op om snel duidelijkheid te verschaffen. Onderstaand de open brief.

Voor de goede orde: de brief is geen actie tegen Gronitas. In tegendeel, het lijkt ons ook in hun belang dat er snel duidelijkheid komt over hun positie en we vertrouwen erop dat Gronitas en de gemeente daar in onderling overleg uit kunnen komen. De open brief:

/////

OPEN BRIEF

Aan de gemeente Groningen
College van B en W
De heer D. Istha, wethouder sportzaken

Groningen, 15 juli 2013

Betreft: toekomst sportpark Corpus den Hoorn

 

Geachte heer Istha,

Als gezamenlijke gebruikers van het sportpark Corpus den Hoorn willen we ons uitspreken over de toekomstplannen met betrekking tot ons sportpark en u enkele aandachtspunten kenbaar maken. De recente discussies over het sportpark en de brief van 3 juli jongstleden van de concerndirecteur Groningen, Dienst OCSW, Werkmaatschappij Sport en Recreatie, met als onderwerp ‘sportpark Corpus den Hoorn’ zijn voor ons aanleiding u deze open brief te sturen. Het is nadrukkelijk een open brief , om op deze manier duidelijk te maken dat er met de toekomstplannen meer belangen zijn gemoeid dan de recente berichtgeving in de media doet vermoeden.

De brief, waaraan we refereren is een bijlage van het stuk van OCSW inzake Seizoenstarief 2013-2014 gericht aan alle gebruikers van sportaccommodaties in de gemeente Groningen, roept wat onduidelijkheid op. Zeker waar het de voortgang betreft van de ingrijpende plannen tot opwaardering van het sportpark, met als belangrijkste aanleiding de vestiging van ook het A-team van FC Groningen op CdH medio 2015.

Ten behoeve van die voorgenomen vestiging van FC Groningen zullen de eerste werkzaamheden begin 2014 moeten aanvangen.

In dat proces zal de voetbalvereniging Gronitas naar een andere locatie moeten verhuizen, hetzij op het sportpark zelf, hetzij op een ander sportpark. Daarover is een juridische procedure gaande tussen de gemeente Groningen en Gronitas. Het is niet aan onderstaande verenigingen om daar een oordeel over te hebben, daar gaan zij niet over.

Dat is ook de reden waarom wij om tot een zuivere visie te kunnen komen, de standpunten van zowel de gemeente Groningen als Gronitas ook geen onderdeel doen zijn van deze verklaring.

Als indirect betrokkenen volgen wij uiteraard wel de ontwikkelingen in de procedure tussen gemeente Groningen en Gronitas. Daardoor is oponthoud ontstaan en het is al langere tijd onzeker wat er op het sportpark staat te gebeuren en vooral wanneer. Dat remt ook andere ontwikkelingen bij diverse gebruikers van het sportpark en daar maken wij ons bezorgd over.

Indien namelijk een verdere procedure dusdanig veel oponthoud voor de besluitvorming tot gevolg heeft, dat FC Groningen en andere financiële ondersteuners van de plannen gedwongen worden wellicht alternatieve locaties te ontwikkelen, loopt het project zelf helemaal ernstig gevaar.

Het eventueel niet doorgaan van de voorgenomen vestiging van FC Groningen op sportpark Corpus den Hoorn, zal een fors negatief effect hebben op de sociaal-economische infra-structuur van de wijken in Groningen-Zuid/Zuidwest.

Het sportpark is uniek vanwege zijn diversiteit aan gebruikers en sporten. Duizenden actieve sporters en dito bezoekers komen wekelijks naar CdH voor zowel actieve als passieve sportbeleving. Het onderwijs maakt veelvuldig gebruik van de faciliteiten, er is kinderopvang gelieerd aan sport, er zijn KNVB-cursussen, een Wajong-sportproject, in het kader van het provinciale B-slim project hebben er vele activiteiten plaats, de gemeentelijke brandweer doet hier aan buitensport en wijkbewoners maken regelmatig gebruik, zij het niet geformaliseerd, van het park. Kortom een park van groot belang voor de sociale stabiliteit van de genoemde wijken en daarmee ook voor het hier gevestigde, talrijke bedrijfsleven.

Door het intensieve gebruik en bezoek is de druk op dit sportpark concreet veel hoger dan op een gemiddeld sportpark, waardoor de kwaliteit van de voorzieningen zichtbaar sneller is en wordt aangetast. Als FC Groningen niet komt, zal de voorgenomen ingrijpende, uiterst noodzakelijke opknapbeurt van CdH niet doorgaan. We hebben het dan over de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden voor breed gebruik en opwaardering van bestaande kunstgrasvelden. Het laatste zelfs op korte termijn. Als het laatste achterwege blijft, zullen op korte termijn zowel de Beloften van FC Groningen als de hoogste jeugdteams uitwijken naar andere parken (bijv. Haren en Eelde), komt het onderhoud weer exclusief bij de gemeente Groningen terug, komt er geen brug-oversteek voor fietsers en wandelaars en blijft de entree tot het sportpark tijdens wieleractiviteiten moeizaam.. Ook de geplande doorsteek van het sportpark naar de aangrenzende wijken Piccardthof en Terborgh komt er dan niet.

Een dergelijk project namelijk kan niet meer eenzijdig gefinancierd worden door de gemeentelijke overheid om genoegzaam bekende redenen. Wil het belang van het park voor de wijken rondom en zoals ook past in het gemeentelijk beleid betreffende sportparken meer centraal in de wijken, voor de toekomst veilig gesteld worden, dan is de komst van FC Groningen absoluut noodzakelijk.

Daar komt nog bij dat de geplande nieuwbouw van FC Groningen bij het sportpark een boven-modale wijkfunctie krijgt en dus voor de algehele infra-structuur van Groningen/Zuid-Zuidwest, de betrokkenheid van het Martini Ziekenhuis en tenslotte de vergroening van park en wijk zoals die wordt voorgestaan door de betrokken geldgevers die financiering van de plannen mogelijk maken.

We zien als gezamenlijke gebruikers de voordelen van de komst van FC Groningen en de ontwikkeling van het sportpark. Wel willen we graag benadrukken dat we als gebruikers graag betrokken wensen te worden bij de uitwerking van de plannen, met als specifieke aandachtspunten kleedgelegenheid (voldoende beschikbaar en van voldoende kwaliteit), belijning van de velden (multifunctioneel gebruik), de beschikbaarheid van velden voor de amateursport, toegang tot sportpark etcetera. We willen u bovendien oproepen bij het plannen van de werkzaamheden rekening te houden met de capaciteit (velden, kleedgelegenheid en parkeergelegenheid) voor lopende competities en trainingen.

Kortom, de gezamenlijke sportverenigingen op sportpark Corpus den Hoorn juichen de komst van FC Groningen conform het uitgestippelde plan van harte toe, zien in de plannen de noodzakelijke en wenselijke ontwikkeling van het sportpark en roepen alle betrokken partijen op ervoor te zorgen dat er duidelijkheid komt over de planning van de werkzaamheden!

Hoogachtend,

De besturen van GRC Groningen, GV Groen Geel, Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, Groningen Giants, GSRC, GHBS, Caribe