Spelregelvragen van de week in 2016

Spelregelvraag van de week (1 januari 2016):
De scheidsrechter heeft het teken voor het nemen van een strafschop gegeven. Vlak vóórdat de bal in het spel is, begaat de nemer een overtreding. Wat moet de scheidsrechter doen?

A. Hij laat de strafschop nemen en als de bal in het doel gaat laat hij de strafschop overnemen. Gaat de bal niet in het    doel, dan onderbreekt hij het spel en laat hij het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf een willekeurige plaats in het doelgebied.

B. Hij laat de strafschop nemen en als de bal in het doel gaat laat hij de strafschop overnemen. Gaat de bal niet in het doel, dan onderbreekt hij het spel en laat hij het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij  vanaf de plaats van de overtreding.

C. Hij laat de strafschop nemen en als de bal in het doel gaat laat hij de strafschop overnemen. Gaat de bal niet in het    doel, dan onderbreekt hij het spel en laat hij het spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats van de overtreding.

D. Hij laat de strafschop nemen en als de bal in het doel gaat laat hij de strafschop overnemen. Gaat de bal niet in het    doel, dan onderbreekt hij het spel en laat hij het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de strafschopstip.

Het juiste antwoord is B: de scheidsrechter laat de strafschop gewoon nemen en gaat de bal daarbij in het doel, dan dient deze te worden overgenomen. Gaat de bal niet in het doel, dan dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats van de overtreding.

Spelregelvraag van de week (8 januari 2016):
Bij het nemen van een vrije schop binnen het eigen strafschopgebied bevinden zich nog een of meer tegenstanders in het strafschopgebied. De nemer besluit de bal snel te nemen, terwijl de tegenstanders geen tijd genoeg hebben om dit gebied te verlaten. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij laat gewoon doorspelen

B. Hij onderbreekt het spel en laat opnieuw hervatten met een vrije schop door de verdedigende partij

C. Hij laat alleen doorspelen indien de tegenstanders op tenminste 9.15 meter staan

D. Hij laat ook doorspelen indien één van de tegenstanders de bal binnen het strafschopgebied heeft geraakt

Wat is volgens jou het correcte antwoord?

Het juiste antwoord is A: zie pagina 81 (regel 13) van de uitgave Spelregels veldvoetbal. 

Spelregelvraag van de week (15 januari 2016):
Als de tegenstander naar de bal trapt die door de doelverdediger wordt vastgehouden, zal de scheidsrech­ter beslissen:

A. om hem te bestraffen met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen

B. om hem te bestraffen met een indirecte vrije schop wegens gevaarlijk spel

C. om hem niet te bestraffen

D. om het spel te onderbreken en te laten hervatten met een indirecte vrije schop wegens het hinderen van de doelman bij het in het spel brengen van de bal

Het juiste antwoord is B: zie pagina 72 Spelregels veldvoetbal. Gevaarlijk spel is een actie waarbij, in een poging om de bal te spelen, het risico bestaat dat een speler geblesseerd raakt.

Spelregelvraag van de week (22 januari 2016):
Een aanvaller neemt een directe vrije schop. Hij trapt in de grond, raakt de bal wel, maar struikelt en valt dan per ongeluk met zijn hand op de bal, die twee meter bij hem vandaan was gerold. Een medespeler van de nemer loopt toe en schiet de bal direct in het doel. Wat beslist de scheidsrechter nu?

A. indirecte vrije schop

B. hij kent een doelpunt toe

C. de vrije schop overnemen

D. directe vrije schop tegen de nemer wegens hands

Het juiste antwoord is A: het gaat hier om het twee keer spelen van de bal zonder dat een andere speler de bal heeft gespeeld. Omdat het vallen met zijn hand op de bal per ongeluk gebeurt, is hier geen sprake van een opzettelijke handsbal. Bij een opzettelijke handsbal bij het voor de tweede keer raken van de bal had de spelhervatting een directe vrije schop moeten zijn, op de plaats waar de bal voor de tweede keer werd geraakt.

Spelregelvraag van de week (29 januari 2016):
Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, wordt in het straf-schopgebied van de tegenpartij door een tegenstander op een buitensporige wijze tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter, als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

A. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met  een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler.

B. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler.

C. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een strafschop tegen de schoppende speler.

D. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Het antwoord is C: dat de schoppende speler van het veld gestuurd moet worden zal voor iedereen duidelijk zijn. En dat de wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, daarvoor geel moet worden getoond is ook duidelijk. De spelhervatting is geregeld op pagina 11 van de aanvullende instructies. Omdat hier een overtreding wordt gemaakt waarvoor de scheidsrechter het spel onderbreekt, is de spelhervatting een strafschop tegen de schoppende speler. Was er geen overtreding gemaakt en had de scheidsrechter het spel onderbroken toen hij constateerde dat de wisselspeler zonder zijn toestemming binnen het speelveld was gekomen, dan had de spelhervatting een indirecte vrije schop moeten zijn, op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak.

Spelregelvraag van de week (5 februari 2016):
Een speler heeft tijdens het spel een uitgewisselde speler, die zich binnen het speelveld bevindt, een klap gegeven. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

A. Hij geeft een indirecte vrije schop op de plaats waar de uitgewisselde speler stond en toont de rode kaart aan de overtreder

B. Hij geeft een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler stond die de klap aan de uitgewisselde speler gaf, en toont de rode kaart aan de overtreder

C. Hij geeft een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken en toont de rode kaart aan de overtreder

D. Hij toont de overtreder de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: Zie bladzijde 41, 3a Aanvullende instructies spelregels veldvoetbal. Als de bal in het spel is en een speler begaat een gewelddadige overtreding binnen het speelveld tegen een gewisselde speler, dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreking, terwijl de straf voor de overtreder een rode kaart is.

Spelregelvraag van de week (12 februari 2016):
De doelverdediger die op de doellijn staat, drinkt uit zijn bidon. Maar op dat moment volgt er een hard schot op zijn doel. Met een snelle reactie tikt hij met zijn bidon die hij in de hand houdt, de bal, die anders zeker in het doel zou gaan, over de doellat. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

A. Hij geeft een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied etc. en toont de doelverdediger een gele kaart

B. Hij geeft een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied etc. en toont de doelverdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans

C. Hij geeft een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied etc. , maar toont geen kaart aan de doelman

D. Hij geeft een hoekschop en toont de doelverdediger een gele kaart

Het juiste antwoord is A: Zie blz. 33 Aanvullende instructies spelregels veldvoetbal. De bal raken met een voorwerp, dat in de hand wordt gehouden, wordt gezien als opzettelijk hands, maar dit geldt niet voor een doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied. Dit dient wel te worden aangemerkt als onsportief gedrag, waarvoor de doelman de gele kaart getoond moet worden. Daarnaast kan de doelman binnen het strafschopgebied voor het met de hand spelen van de bal nooit worden bestraft met een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

Spelregelvraag van de week (19 februari 2016):
Bij een inworp voor partij A laat de inwerpende speler zich voorover vallen en duwt daarbij de bal hardhandig in het gezicht van een verdediger van partij B, die zich binnen het speelveld bevindt op minder dan 2 meter van de zijlijn. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter moeten zijn?

A. Hij stuurt de inwerpende speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en geeft de inworp aan de tegenpartij

B. Hij stuurt de inwerpende speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en geeft dezelfde partij nogmaals de inworp

C. Hij stuurt de inwerpende speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en een gele kaart aan de niet op afstand staande speler van partij B en hervat het spel met een inworp voor dezelfde partij

D. Hij stuurt de inwerpende speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en een gele kaart aan de niet op afstand staande speler en hervat met een directe vrije schop op de plaats waar de speler stond toen hij de bal in het gezicht geduwd kreeg

Het antwoord op de vraag is C: Zie blz. 48 Aanvullende instructies spelregels veldvoetbal. Een inworp is correct als de bal wordt ingeworpen o.a. van achter het hoofd en daarboven wordt losgelaten. De bal is dus pas in het spel zodra de bal na een correct uitgevoerde inworp binnen het speelveld is gekomen. Omdat de bal in dit geval niet wordt losgelaten, is de bal nog niet in het spel en mag dezelfde partij nogmaals inwerpen. De inwerpende speler maakt zich wel schuldig aan een gewelddadige overtreding en dient hiervoor de rode kaart te worden getoond. De speler, die niet op de vereiste afstand van 2 m van de zijlijn stond, dient hiervoor de gele kaart te worden getoond.

Spelregelvraag van de week (26 februari 2016):
Een verdediger weet in het doelgebied een bal op kniehoogte voor een aanvaller weg te koppen, die de bal van korte afstand in verlaten het doel kan schieten. De aanvaller raakt hierbij het hoofd van de verdediger. Hoe dient de scheidsrechter hier te handelen?

A. De scheidsrechter geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied etc. en geeft de verdediger een rode kaart

B. De scheidsrechter geeft een directe vrije schop aan de verdedigende partij, omdat de aanvaller gevaarlijk spel pleegt,  waarbij de tegenstander wordt geraakt.

C. De scheidsrechter geeft een strafschop aan de aanvallende partij en een gele kaart aan de aanvaller.

D. De scheidsrechter geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij.

Het antwoord op de vraag had A moeten zijn: Zie pagina 73 spelregels veldvoetbal. De verdediger die de bal op kniehoogte wil koppen, maakt zich schuldig aan gevaarlijk spel en maakt daarbij zelf geen contact met de tegenstander. Voor gevaarlijk spel geldt dus een indirecte vrije schop als spelhervatting en wel op de lijn van het doelgebied etc. De verdediger ontneemt de aanvaller door zijn actie wel een duidelijke scoringskans, waarvoor hem de rode kaart getoond moet worden.

Spelregelvraag van de week (4 maart 2016):
Op de rand van het eigen strafschopgebied steunt een verdediger op de schouders van een teamgenoot en kan zodoende de bal koppen. Als de scheidsrechter hiervoor heeft afgefloten,  schopt deze speler de bal uit het veld om te voorkomen dat de vrije schop snel genomen kan worden. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Hij zal de overtredende speler voor beide overtredingen de gele kaart tonen en vervolgens de rode kaart. Hij zal het spel laten hervatten met een directe vrije schop.

B. Hij zal de overtredende speler voor beide overtredingen de gele kaart tonen en vervolgens de rode kaart. Hij zal het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop.

C. Hij zal de overtredende speler de gele kaart tonen en het spel laten hervatten met een directe vrije schop.

D. Hij zal de overtredende speler de gele kaart tonen en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop.

Het juiste antwoord had B moeten zijn: Steunen op de schouders van een teamgenoot om de bal te kunnen koppen is een overtreding, waarvoor als spelhervatting geldt een indirecte vrije schop. Omdat dit als onsportief gedrag wordt beoordeeld, dient de overtreder hiervoor de gele kaart te worden getoond. De bal wegtrappen nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken, wordt eveneens als onsportief gedrag aangemerkt, waarvoor ook als straf geldt het tonen van een gele kaart. Genoemde speler krijgt derhalve twee keer de gele kaart getoond, gevolgd door de rode kaart.

Spelregelvraag van de week (11 maart 2016):
Een aanvaller is in de netruimte van het doel van de tegenpartij terecht gekomen. Bij een schot op doel roept de aanvaller vanaf die positie iets naar de doelverdediger, die daardoor wordt afgeleid en de bal verdwijnt in het doel. Welke spelhervatting is van toepassing?

A. Aftrap na geldig doelpunt.

B. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij binnen het doelgebied.

C. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.

D. Scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.

Het juiste antwoord is D: De aanvaller die in de netruimte ligt, ligt dus buiten het speelveld als hij iets tegen de doelverdediger roept en omdat de overtreding buiten het speelveld wordt gemaakt is de spelhervatting een scheidsrechtersbal. Een scheidsrechtersbal wordt dan altijd genomen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.

Spelregelvraag van de week (18 maart 2016):

Op het moment dat een aanvaller van partij A vlak bij de zijlijn een verdediger van B wil passeren, met een redelijk vrij veld voor zich, wordt hij even vastgepakt aan zijn kleding door deze speler. Gelijktijdig maakt de aanvaller een slaande beweging, door zijn elleboog tegen het hoofd van de verdediger te drukken. De scheidsrechter, die dicht in de buurt was, ziet dit gebeuren en onderbreekt hiervoor het spel. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter moeten zijn?

A. Hij toont de aanvaller de rode kaart, de verdediger de gele kaart en hervat met een directe vrije schop voor de verdediger.

B. Hij toont de aanvaller de rode kaart, de verdediger een gele kaart en hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar  de bal was op het moment van onderbreken.

C. Hij toont beide spelers een gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop voor de verdediger, omdat de    aanvaller de zwaarste overtreding maakte.

D. Hij toont beide spelers een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Het juiste antwoord is B: Voor het onderbreken van een veelbelovende aanval moet de verdediger van B worden bestraft met het tonen van een gele kaart. Op hetzelfde moment maakt de aanvaller van partij A een slaande beweging naar speler B, waardoor de scheidsrechter hem de rode kaart moet tonen. Hier worden dus twee overtredingen gelijktijdig gemaakt door spelers van verschillende teams. De spelhervatting is daarom een scheidsrechtersbal.

Spelregelvraag van de week (25 maart 2016):

Een aanvaller schiet op doel. De doelverdediger stopt de bal en deze rolt naar een medespeler. Deze speelt de bal terug naar zijn doelverdediger toe door te gaan liggen en de over de grond rollende bal terug te koppen. Hoe zal de scheidsrechter moeten handelen?

A. hij laat doorspelen, want het toespelen gebeurde niet met de voet

B. hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de doelman de bal op pakt

C. hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de medespeler de bal terugkopte en deze krijgt geel wegens het omzeilen van de spelregel

D. hij fluit af en geeft een indirecte vrije schop tegen de doelverdediger voor het oppakken van een toespeelbal en geeft de doelman geel voor onsportief gedrag

Het antwoord is C: Hier wordt dus duidelijk de truc toegepast voor het omzeilen van de regel dat de doelman de bal niet mag aanraken met zijn handen nadat deze doelbewust door een medespeler met de voet is toegespeeld. Daarom is de hervatting een indirecte vrije trap op de plaats waar de bal door de verdediger werd toegespeeld (weliswaar met het hoofd). De persoonlijke straf is een gele kaart voor het omzeilen van de spelregel (onsportief gedrag).  

Spelregelvraag van de week (1 april 2016):

De rechtsbuiten stapt over de doellijn om zich aan strafbaar buitenspel te onttrekken. Kort daarop loopt hij het speelveld weer in en probeert hij de bal, in het strafschopgebied, te spelen op het moment dat die bal na een schot op het doel van de doelman terugkomt. Moet de scheidsrechter hier nog ingrijpen?

A. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en laat hervatten met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar rechtsbuiten de bal aanraakte.

B. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak.

C. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de zijlijn, waar de rechtsbuiten het speelveld weer in kwam.

D. Ja, hij toont deze speler een gele kaart en laat hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de rechtsbuiten de bal aanraakte.

Het juiste antwoord is B: De aanvaller mag zich onttrekken aan buitenspel door zich terug te trekken achter de doellijn naast het doel. Maar hij moet zich daar wel onthouden van enige beïnvloeding van het spel. Omdat hij dat echter niet doet, onderbreekt de S. het spel en moet aan genoemde rechtsbuiten voor het zonder toestemming betreden van het speelveld de gele kaart getoond worden.  Het spel dient te worden hervat met indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen de S. het spel onderbrak.

Spelregelvraag van de week (8 april 2016):

Een wisselspeler die aan de zijkant van het veld zich aan het warm lopen is, spuugt een speler van de tegenpartij binnen het speelveld raak in zijn gezicht. Die scheidsrechter ziet dit en onderbreekt het spel. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

A. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenspeler werd geraakt.

B. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de tegenspeler werd geraakt.

C. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij floot.

D. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij floot.

Het juiste antwoord is C: Het betreft hier een wisselspeler. Na onderbreking van het spel zal de scheidsrechter betrokken wisselspeler wegzenden door het tonen van de rode kaart. De spelhervatting is een indirecte vrije schop en de plaats van spelhervatting is daar waar de bal was op het moment van onderbreken.

Spelregelvraag van de week (15 april 2016):

Bij een inworp gaat een speler van partij B vlak voor de ingooiende speler van partij A staan. Hij springt omhoog op het moment dat de inworp correct wordt genomen en de bal bij een medespeler van partij A terecht komt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij laat doorgaan.

B. Hij fluit af, toont de speler van partij B een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop.

C. Hij fluit af, toont de speler van partij B een gele kaart en laat de inworp overnemen.

D. Hij fluit af, toont de speler van partij B een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Het juiste antwoord is C: De overtreding wordt al gemaakt voordat het spel is hervat. Genoemde speler die te dicht bij staat en omhoog springt, dient een gele kaart te worden getoond. De spelhervatting blijft echter dezelfde, dus een inworp voor partij A.

Spelregelvraag van de week (22 april 2016):

Een eerder van het veld gezonden speler begeeft zich binnen het speelveld om een bidon op te rapen. De scheidsrechter merkt deze eerder van het veld gezonden speler pas op nadat er is gescoord, door de tegenpartij rechtstreeks uit een hoekschop d.m.v. een inswinger. Wat beslist de scheidsrechter nu?

A. Doelpunt en rode kaart voor de eerder van het veld gezonden speler.

B. Doelpunt en wegzenden van de eerder van het veld gezonden speler.

C. Doelpunt afkeuren en gele kaart voor de eerder van het veld gezonden speler, hoekschop over laten nemen.

D. Doelpunt afkeuren en gele kaart voor de eerder van het veld gezonden speler, indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Het juiste antwoord is B: De eerder uit het veld gezonden speler wordt gelijkgesteld aan een andere persoon. Aan deze categorie kan geen kaart getoond worden en omdat hij het spel niet heeft beïnvloed, kan het doelpunt gewoon worden goedgekeurd. Wel zal genoemde speler van het speelveld moeten worden verwijderd, alvorens het spel te hervatten met aftrap na geldig doelpunt.

Spelregelvraag van de week (29 april 2016):

Tijdens spel geeft een speler aan dat hij geblesseerd is en wil wisselen. De speler krijgt toestemming om het veld definitief te verlaten. Als de speler vlak bij de zijlijn is, komt de bal in zijn richting en hij trapt de bal vervolgens over de zijlijn. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

A.  Hij laat hervatten met een inworp. Er had nog geen wissel plaats gevonden.

B. Hij laat hervatten met een inworp, maar de aanvoerder ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.

C. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler de bal speelde.

D. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler de bal speelde, maar de speler ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.

Het antwoord op de vraag had D moeten zijn:  Omdat de speler zich al had afgemeld en er toestemming was verleend om te worden vervangen, moet hij zich onthouden van beïnvloeding van het spel. Nu hij dat toch doet, moet de scheidsrechter het spel onderbreken en deze geblesseerde speler de gele kaart tonen wegens onsportief gedrag. De spelhervatting is een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler de bal speelde.  

Spelregelvraag van de week (6 mei 2016):

Het spel is onderbroken voor het nemen van een inworp. Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, voert de spelhervatting uit. De bal komt bij een medespeler die de bal vervolgens doorspeelt. Op dat moment merkt de scheidsrechter dat de wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

A. Hij fluit af, toont deze speler de gele kaart en hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.

B. Hij toont deze speler de gele kaart bij de eerstvolgende onderbreking van het spel.

C. Hij fluit af, toont deze speler de gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.

D. Hij fluit af, toont deze speler de gele kaart en hervat met een inworp.

Het juiste antwoord is C:  voor het zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team completeren, dient genoemde wisselspeler de gele kaart te worden getoond. De scheidsrechter onderbreekt het spel als hij bemerkt dat deze wisselspeler zonder toestemming is gaan deelnemen aan de wedstrijd en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was, toen de scheidsrechter het spel onderbrak.  

Spelregelvraag van de week (13 mei 2016):

Er moet een vrije schop worden genomen omdat een speler zijn tegenstander vasthoudt binnen het doelgebied. Waar dient deze vrije schop nu genomen te worden?

A. Vanaf elk willekeurig punt gelegen binnen die helft van het doelgebied waar de overtreding is begaan of vanaf de strafschopstip.

B. Vanaf die lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel vanaf de plek, die het dichtst gelegen is bij de plaats waar de overtreding plaatsvond of vanaf de strafschopstip.

C. Vanaf elk willekeurig punt gelegen binnen het doelgebied of vanaf de strafschopstip.

D. Vanaf de strafschopstip.

Het antwoord is C:  Als een verdediger de overtreding heeft begaan, dan wordt het spel hervat met een strafschop vanaf de strafschopstip, maar werd de overtreding begaan door de aanvaller, dan zal het spel hervat moeten worden met een vrije schop vanaf elk willekeurig punt gelegen binnen het doelgebied.

Spelregelvraag van de week (20 mei 2016):

De scheidsrechter geeft een teken dat een hoekschop kan worden genomen. Er staan twee medespelers bij de bal. Speler A probeert de tegenpartij te misleiden door de bal even met de voet aan te tikken. De bal beweegt, maar gaat daarbij niet uit het hoekschopgebied. Medespeler B loopt nu vervolgens snel met de bal aan de voet richting doel van tegenpartij en scoort. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij keurt het doelpunt af, omdat de bal niet uit het hoekschopgebied ging toen speler A de bal het tikje gaf en hij laat de hoekschop overnemen.

B. Hij keurt het doelpunt af, toont beide spelers een gele kaart wegens misleiding en hervat het spel met een scheidsrechtersbal bij het hoekschopgebied.

C. Hij keurt het doelpunt af, toont speler A de gele kaart wegens misleiding en laat de hoekschop overnemen.

D. Hij keurt het doelpunt goed en hervat met aftrap na geldig doelpunt.

Het antwoord had D moeten zijn:  zie pagina 93 aanvullende instructies. Bij een hoekschop is de bal in het spel, zodra deze is getrapt en beweegt. de bal hoeft daarbij het hoekschopgebied nog niet te verlaten.  

Spelregelvraag van de week (27 mei 2016):

Een toeschouwer gooit tijdens het nemen van een strafschop een kluit modder naar de bal, die in het doel dreigt te gaan. Hij raakt de bal, maar deze ver­dwijnt toch in het doel. Hoe hervat de scheids­rechter het spel?

A. met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal werd geraakt.

B. met een aftrap na geldig doelpunt.

C. met een strafschop.

D. met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal geraakt werd.

Het antwoord is C:  zie pagina 84 aanvullende instructies. Als de bal wordt geraakt door een handeling van buitenaf, terwijl de bal zich in voorwaartse richting beweegt, wordt de strafschop overgenomen.  

Spelregelvraag van de week (3 juni 2016):

Een wisselspeler komt in de 60e minuut zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld in, om een met een blessure uitgevallen medespeler te vervangen. Onmiddellijk hierna scoort hij. Nog voor de aftrap bemerkt de scheidsrechter de wisseling. Wat zal hij moeten beslissen?

A. Het doelpunt wordt goedgekeurd. De hervatting is een aftrap na een geldig doelpunt. De wisselspeler ontvangt een gele kaart en hij mag op het veld blijven.

B. Het doelpunt wordt goedgekeurd. De hervatting is een aftrap na een geldig doelpunt. De wisselspeler mag op het veld blijven en ontvangt een vermaning.

C. Het doelpunt wordt afgekeurd.  De hervatting is een indirecte vrije schop in het doelgebied voor de verdedigende partij. De wisselspeler ontvangt een gele kaart en hij mag op het veld blijven.

D. Het doelpunt wordt afgekeurd.  De hervatting is een indirecte vrije schop in het doelgebied voor de verdedigende partij. De wisselspeler ontvangt een gele kaart en hij moet het veld verlaten. Hij mag het veld weer betreden na een teken van de scheidsrechter.

Het antwoord is C:  zie pagina 12 aanvullende instructies. Als een doelpunt is gescoord en de scheidsrechter komt vervolgens tot ontdekking dat het doelpunt is gescoord door een wisselspeler, die zonder zijn toestemming het veld in is gekomen, dan moet de scheidsrechter aan deze wisselspeler een gele kaart tonen, het doelpunt afkeuren en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, vanaf een willekeurige plaats in het doelgebied. Omdat de speler zijn team compleet maakt, hoeft hij het speelveld niet te verlaten.   

Spelregelvraag van de week (10 juni 2016):

Een speler bevindt zich op de zijlijn en beledigt van daaruit op grove wijze een toeschouwer die zich achter de omheining bevindt. De scheidsrechter hoort dit, onderbreekt het spel en zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Wat is de juiste spelhervatting en waarom?

A. Een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding, omdat het hier gaat om een overtreding, niet elders genoemd in Regel 12, waarvoor het spel wordt onderbroken om de speler van het speelveld te zenden.

B. Een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken, omdat het een overtreding is van binnen het speelveld naar iemand buiten het speelveld.

C. Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken, omdat het een overtreding is binnen het speelveld tegen een ander persoon.

D. Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken, omdat de scheidsrechter het noodzakelijk acht om het spel tijdelijk te onderbreken voor een reden die niet elders in de spelregels wordt genoemd.

Het antwoord had A moeten zijn:  zie schema pagina 41 aanvullende instructies, onder 3b. Als de bal in het spel is en een speler gebruikt grove of beledigende taal of gebruikt een scheldwoord en/of maakt dergelijke gebaren tegen een persoon buiten het speelveld (toeschouwer), dan moet de overtreder worden weggestuurd door het tonen van een rode kaart en dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.

Spelregelvraag van de week (17 juni 2016):

Een aanvaller staat duidelijk in buitenspelpositie, terwijl een medespeler op doel wil schieten. Het schot mislukt en dreigt meters naast het doel over de doellijn te gaan. Omdat zijn partij achter staat wil de doelverdediger de bal in het spel houden en probeert de bal te vangen. De bal glipt echter uit zijn handen en komt voor de voeten van de buitenspel staande aanvaller terecht, die direct scoort. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats waar de aanvaller stond toen hij de bal ontving.

B. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een doelschop.

C. Hij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats waar de aanvaller stond toen zijn medespeler op doel schoot.

D. Hij keurt het doelpunt goed en laat het spel hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt.

Het juiste antwoord is D: het gaat hier niet om een bewuste redding van de doelman en er kan dus niet gesteld worden dat de buitenspel staande speler alsnog voordeel trekt uit zijn buitenspelpositie. In dit geval is er dus geen sprake van strafbaar buitenspel en kan het doelpunt goedgekeurd worden. Het spel wordt hervat met een aftrap na geldig doelpunt.

Spelregelvraag van de week (24 juni 2016):

Bij een hoge voorzet voor het doel komt de doelverdediger ver zijn doel uit om de bal te onderscheppen, waarbij hij van een aanvaller een correcte schouderduw krijgt, waarna de aanvaller de bal in het doel kopt. Dit gebeurde ongeveer 8 meter voor het doel. Op dat moment was de bal voor beiden binnen speelbereik en hadden beiden de bedoeling om de bal te spelen. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

1. Disciplinaire straf
A. geen kaart
B. gele kaart
C. rode kaart

2. Spelstraf of hervatting
A. geen vrije schop
B. indirecte vrije schop
C. directe vrije schop
D. aftrap na geldig doelpunt
E. strafschop

3. Plaats van hervatting
A. waar de bal was
B. vanaf ieder willekeurig punt uit strafschopgebied
C. waar de doelman sprong
D. middenstip
E. strafschoppunt

Het antwoord op de vraag is A-D-D: de schouderduw van de aanvaller ten opzichte van de doelverdediger is correct. De doelman heeft de bal nog niet in zijn bezit en hij bevindt zich op ongeveer acht meter van zijn doel. De bal was voor beide spelers binnen speelbereik en ook beiden hadden de bedoeling de bal te spelen. Dus was er geen sprake van een overtreding. Het gescoorde doelpunt kan derhalve toegekend worden. Dus geen gele kaart tonen en gewoon hervatten met aftrap na geldig doelpunt, vanaf de middenstip.

Spelregelvraag van de week (1 juli 2016):

Na een correct genomen doelschop waait de bal terug, waarna hij door de nemer van de doelschop met de handen wordt tegengehouden om een doelpunt te voorkomen. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

A. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop wegens het voor de tweede maal spelen van de bal

B. Hij laat de doelschoppen overnemen

C. Hij kent een strafschop of een indirecte vrije schop toe

D. Hij kent een strafschop toe en stuurt de speler van het speelveld wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans

Wat is volgens jou het juiste antwoord? Laat het onderstaand d.m.v. een reactie weten!

Het antwoord is C: Omdat er niet bij staat wie de nemer van de doelschop is, kan de aanraking binnen het strafschopgebied plaatsvinden door een veldspeler, die voor de tweede aanraking dus een strafschop tegen krijgt. Maar is het de doelman die de bal voor de tweede keer aanraakt met de handen, dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop.

Spelregelvraag van de week (8 juli 2016):

Een aanvaller schiet de bal op het doel. De doelman werpt een volle bidon tegen de bal, waardoor deze niet in het doel gaat. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

A. De doelman wordt wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans c.q. doelpunt van het speelveld gezonden. Het spel wordt hervat met een strafschop.

B. De doelman ontvangt een waarschuwing door het tonen van een gele kaart wegens onsportief gedrag. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bidon de bal raakte.

C. De doelman ontvangt een waarschuwing door het tonen van een gele kaart wegens onsportief gedrag. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop, op de plaats waar de doelman stond toen hij de bidon wierp.

D. De doelman ontvangt een waarschuwing door het tonen van een gele kaart wegens onsportief gedrag. Het spel wordt hervat met een strafschop.

Het antwoord had B moeten zijn: pagina 47 van de nieuwe regels zegt dat voor onsportief gedrag een waarschuwing dient te worden gegeven. De plaats van de spelhervatting is daar waar de overtreding tijdens het spel binnen het speelveld werd gemaakt.

Spelregelvraag van de week (15 juli 2016):

Wanneer begint de bevoegdheid van de scheidsrechter in het amateur voetbal om disciplinaire straffen (gele of rode kaart) te geven?

A. Wanneer de bal de eerste omwenteling heeft gemaakt.

B. Zodra hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te laten aanvangen.

C. Zodra hij zijn kleedkamer verlaat om de wedstrijd te laten aanvangen.

D. Zodra hij het speelveld betreedt om aan zijn warming-up te beginnen.

Het juiste antwoord is B: pagina 22 spelregels veldvoetbal 2016-2017, disciplinaire straffen, 4e stip. De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om gele en rode kaarten te tonen vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt bij het begin van de wedstrijd tot het einde van de wedstrijd, inclusief rust, verlenging of strafschoppenserie.  

Spelregelvraag van de week (22 juli 2016):

De scheidsrechter heeft het spel onderbroken vanwege een ernstige botsing tussen twee tegenstanders. Nadat de verzorger zijn werk heeft gedaan en een ieder die niet thuishoort op het speelveld het speelveld weer heeft verlaten, gaat de scheidsrechter het spel hervatten met een scheidsrechtersbal. Welke beslissing is nu de juiste?

A. De bal, nadat deze de grond heeft geraakt, wordt rechtstreeks in het doel van de tegenstander geschoten. Scheidsrechter kent een doelpunt toe.

B. De bal, nadat deze de grond heeft geraakt, wordt aangenomen met de linkervoet en vervolgens rechtstreeks in het doel van de tegenpartij geschoten. Scheidsrechter kent een doelpunt toe.

C. De bal, nadat deze de grond heeft geraakt, wordt aangenomen met de linkervoet en vervolgens rechtstreeks in het doel van de tegenpartij geschoten. Scheidsrechter laat de scheidsrechtersbal overnemen.

D. De bal, nadat deze de grond heeft geraakt, wordt aangenomen met de linkervoet en vervolgens rechtstreeks in het doel van de tegenpartij geschoten. Scheidsrechter fluit af en kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij.

Het juiste antwoord op de vraag stond er niet bij. Toen de vraag gesteld werd en nog niet bekend was dat er al weer een nieuwe versie van de spelregels was verschenen, was antwoord D het juiste antwoord. Nu gelden echter de volgende bepalingen: Als de bal in het doel gaat zonder door ten minste twee spelers te zijn geraakt, wordt het spel hervat met een doelschop als de bal in het doel van de tegenpartij gaat en met een hoekschop als de bal in het eigen doel gaat. Dus de indirecte vrije schop na aanraking voor de tweede keer door dezelfde speler, zoals bij antwoord D was aangegeven, is niet meer correct.

Spelregelvraag van de week (29 juli 2016):

Er wordt een hoekschop toegekend, omdat de bal geheel en al over de doellijn is gegaan en het laatst is geraakt door een speler van de verdedigende partij en er geen doelpunt is gemaakt. Uit de toegekende hoekschop wordt de bal rechtstreeks in het eigen doel gewerkt. Welke beslissing van de scheidsrechter is de juiste?

A. Scheidsrechter laat de hoekschop overnemen

B. Scheidsrechter kent een hoekschop toe aan de tegenpartij

C. Scheidsrechter keurt het doelpunt goed

D. Scheidsrechter geeft de hoekschopnemer een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en laat de hoekschop overnemen.

Het juiste antwoord is B: zie pagina 62, regel 17. Uit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenpartij. Als de bal rechtstreeks in het doel van de nemer gaat, dan wordt de hoekschop toegekend aan de tegenpartij.

Spelregelvraag van de week (5 augustus 2016):

Terwijl partij A in de aanval is, ziet de scheidsrechter dat een speler van deze partij binnen zijn eigen strafschopgebied een tegenstander probeert te slaan. Die tegenstander weet echter de klap te ontwijken. Wat moet de beslissing van de scheidsrechter zijn in deze situatie?

A. Een strafschop toekennen en de slaande speler wegsturen door het tonen van de rode kaart

B. Hij laat gewoon doorspelen, omdat de speler niet geraakt werd

C. Geen spelstraf, maar wel een waarschuwing door het tonen van de gele kaart

D. Geen spelstraf, maar bij de eerstvolgende onderbreking wel de speler de rode kaart tonen.

Het antwoord is A: niet alleen het slaan van een tegenstander zal bestraft moeten worden, met een strafschop en het tonen van de rode kaart, maar hetzelfde geldt ook voor een poging tot slaan.

Spelregelvraag van de week (12 augustus 2016):

Op slag van rust wordt door partij een doelpunt gescoord. De scheidsrechter kent het doelpunt toe, maar in plaats van nog te laten aftrappen, fluit hij onmiddellijk af voor de rust. Terwijl iedereen nog op het speelveld is, krijgt de scheidsrechter van zijn assistent te horen dat het doelpunt door de aanvaller met de hand is gescoord. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen als hij het advies overneemt?

A. Hij keurt het doelpunt alsnog af, toont de aanvaller een gele kaart en besluit te gaan rusten.

B. Hij kent het doelpunt toe, want hij had al gefloten voor de rust.

C. Hij keurt het doelpunt af en besluit te gaan rusten.

D. Omdat men nog op het speelveld aanwezig is, kan hij nog op zijn beslissing terugkomen en zal het doelpunt alsnog afkeuren, de speler eventueel een persoonlijke straf geven, om daarna te gaan rusten.

Het juiste antwoord is D: zie pagina 22, regel 5, onder punt 2.

Spelregelvraag van de week (19 augustus 2016):

Er moet een spelerswissel plaatsvinden. Op het moment dat de te wisselen speler het speelveld heeft verlaten en op de bank wil plaatsnemen, beledigt hij de assistent-scheidsrechter, die klaar staat met de wisselspeler en diens uitrusting aan het controleren is. De assistent-scheidsrechter laat dit de scheidsrechter weten. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Hij toont de speler de gele kaart en laat de wisselspeler het veld betreden, want de wissel is aangekondigd.

B. Hij toont de speler de rode kaart en laat de wisselspeler het veld betreden, want de wissel is afgerond.

C. Hij toont de speler de rode kaart en staat de wisselspeler niet toe het veld te betreden.

D. Hij toont de speler de rode kaart, maar staat nog wel een wisselspeler toe als er nog geen 3 wisselspelers zijn gebruikt.

Het correcte antwoord op de vraag had C moeten zijn: Hij toont de uitgewisselde speler een rode kaart en omdat de wisselspeler het speelveld nog niet had betreden is de spelerswisseling nog niet definitief, en zal hij daarom de met de rode kaart weggezonden speler niet kunnen vervangen en moet men verder met tien spelers.

Spelregelvraag van de week (26 augustus 2016):

Terwijl de bal in het spel is, maakt een speler zich schuldig aan gewelddadig gedrag tegenover een medespeler binnen het speelveld, maar buiten zijn eigen strafschopgebied. De overtredende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart. De Scheidsrechter hervat het spel nu met een:

A. strafschop

B. indirecte vrije schop

C. scheidsrechtersbal

D. directe vrije schop

Het juiste antwoord is D: zie pagina 49 onderaan. Voor een overtreding tegenover een medespeler als hierboven bedoeld,  is de straf altijd een directe vrije schop, of zelfs een strafschop als de overtreding binnen het eigen strafschopgebied wordt gepleegd. 

Spelregelvraag van de week (2 september 2016):

Terwijl de bal in het spel is loopt een wisselspeler het veld in. Een speler ziet dit, loopt er naar toe en geeft deze een klap. Moet de scheidsrechter hier iets tegen doen?

A. Ja, de speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een indirecte vrije trap op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

B. Ja, de speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een  scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.

C. Ja, de speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije trap of strafschop.

D. Ja, de speler krijgt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije trap op de plaats van de overtreding.

Het juiste antwoord is C: zie bladzijde 49, onder 3, Spelregels veldvoetbal.   

Spelregelvraag van de week (9 september 2016):

Een aanvaller en verdediger begaan in een fel duel gelijktijdig een overtreding. Dit vindt plaats halverwege de helft van de aanvallende partij.  De aanvaller valt de verdediger aan op onbesuisde wijze, terwijl de verdediger met buitensporige inzet de aanvaller aanvalt (gestrekt been, noppen vooruit). Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?

A. Beide spelers de gele kaart tonen en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.

B. Aanvaller de gele kaart tonen, de verdediger de rode kaart tonen en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.

C. Aanvaller de gele kaart tonen, de verdediger de rode kaart tonen en het spel hervatten met een directe vrije schop voor de aanvaller.

D. Aanvaller gele kaart tonen, verdediger de rode kaart tonen en het spel hervatten met een directe vrije schop voor de verdediger.

Het antwoord had C moeten zijn: zie regel 5, pagina 22, disciplinaire maatregelen, 1e aandachtspunt. De zwaarste overtreding bestraffen.    

Spelregelvraag van de week (16 september 2016):

Vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd betreedt de scheidsrechter het speelveld om te controleren of alles in orde is. Een speler begaat op dat moment een overtreding die met een veldverwijdering bestraft moet worden (bijvoorbeeld een discriminerende opmerking). Wat beslist de scheidsrechter?

A. Speler uitsluiten om mee te spelen door het tonen van de rode kaart. Hij mag nog wel vervangen worden door een wisselspeler.

B. Speler uitsluiten om mee te spelen door het tonen van de rode kaart en geen vervanger toe te staan.

C. Speler uitsluiten om mee te spelen, maar niet de rode kaart te tonen en nog wel een vervanger toestaan om zijn plaats in te nemen.

D. Speler uitsluiten om mee te spelen, maar niet de rode kaart te tonen en ook geen vervanger meer toestaan.

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: zie regel 12, pagina 46. De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen te nemen vanaf het moment dat hij voor de wedstrijd het veld betreedt om het speelveld te controleren tot het moment dat hij het speelveld verlaat na het einde van de wedstrijd (inclusief de strafschoppenserie). Als een speler, voordat hij het speelveld betreedt aan het begin van de wedstrijd, een overtreding begaat die met een veldverwijdering moet worden bestraft, dan heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om de speler deelname aan de wedstrijd te ontzeggen (zie Regel 3); de scheidsrechter zal enig ander onbehoorlijk gedrag rapporteren.    

Spelregelvraag van de week (23 september 2016):

Een tegenstander hindert de inwerper bij het ingooien. De inworp wordt wel genomen, maar komt niet terecht bij degene voor wie de inworp was bedoeld. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. De tegenstander een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart en de inworp laten overnemen.

B. De tegenstander een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart en de tegenpartij laten inwerpen.

C. De tegenstander een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart en een indirecte vrije schop toekennen.

D. Het spel onderbreken en hervatten met een indirecte vrije schop.

Juiste antwoord is C: zie regel 15, pagina 58 onderaan. Indien een tegenstander de inwerper ongeoorloofd misleidt of hindert, inclusief het minder dan twee meter afstand in acht nemen vanaf de plaats van de inworp, ontvangt hij een waarschuwing wegens onsportief gedrag en als de inworp is genomen wordt een indirecte vrije schop toegekend.  

Spelregelvraag van de week (30 september 2016):

Een speler is boos op de scheidsrechter en geeft hem een flinke duw. De bal is op dat moment in het spel. Welke beslissing moet de scheidsrechter nemen?

A. Speler die de flinke duw gaf van het speelveld sturen door het tonen van de rode kaart en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal

B. Speler die de flinke duw gaf van het speelveld sturen door het tonen van de rode kaart en het spel hervatten met een indirecte vrije schop

C. Speler die de flinke duw gaf van het speelveld sturen door het tonen van de rode kaart en het spel hervatten met een directe vrije schop of strafschop

D. Speler die de flinke duw gaf een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart en het spel hervatten met indirecte vrije schop

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: zie pagina 49 onder punt 4. Als de bal in het spel is en een trainer begaat een overtreding binnen het speelveld tegen een medespeler, wisselspeler, gewisselde speler, teamofficial of een wedstrijdofficial, dan is de spelhervatting een directe vrije schop of strafschop.    

Spelregelvraag van de week (7 oktober 2016):

Bij welke van de onderstaande spelhervattingen mag men dichter dan 9.15 m. bij de bal staan?

A. De strafschoppen die na afloop een beslissing moeten brengen

B. De indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, te nemen in het strafschopgebied op minder dan 9.15 van de lijn van het strafschopgebied

C. De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij in het strafschopgebied van de tegenpartij.

D. De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied van de tegenpartij.

Het antwoord op de vraag had D moeten zijn: zie regel 13, pagina 52. Als de vrije schop wordt genomen door de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied, dan mogen de tegenstanders op de doellijn, tussen de palen, staan.     

Spelregelvraag van de week (14 oktober 2016):

Mag de scheidsrechter een door hem gegeven waarschuwing ongedaan maken?

A. Ja, als hij ervan overtuigd is dat de waarschuwing ten onrechte is gegeven en zolang hij de wedstrijd niet heeft hervat of voor het einde of verlenging van de wedstrijd heeft gefloten.

B. Ja, als de aanvoerder van de tegenpartij akkoord gaat.

C. Neen, tenzij hij heeft verzuimd de aanvoerder van de waarschuwing op de hoogte te stellen.

D. Neen, dat is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.

Het juiste antwoord is A: zie regel 5, pagina 22. Zolang hij het spel nog niet heeft hervat of wanneer de scheidsrechter het einde van de eerste of tweede helft heeft aangegeven (inclusief blessuretijd) en het speelveld nog niet heeft verlaten, of de wedstrijd niet heeft beëindigd, kan hij nog terugkomen op een beslissing, wanneer hij inziet dat die onjuist was.     

Spelregelvraag van de week (21 oktober 2016):

In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier zal deze nu juist handelen?

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.

B. Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

C. Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

D. Hij wacht tot de bal uit het spel is. Speelt één van beiden eerder de bal, dan wordt het spel onderbroken, krijgen beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Het juiste antwoord is A: zie regel 3, pagina 16, onder punt 5. Als een speler van plaats heeft gewisseld met de doelverdediger zonder toestemming van de scheidsrechter, dan laat de scheidsrechter doorspelen. Hij waarschuwt de spelers pas bij de eerstvolgende onderbreking.     

Spelregelvraag van de week (28 oktober 2016):

Tijdens een oponthoud meldt een te laat komende speler zich volgens de regels bij de scheidsrechter. Beiden staan dan binnen het speelveld. De scheidsrechter controleert het schoeisel van betreffende speler en geeft hem op grond daarvan geen toestemming mee te doen. Daarop beledigt de speler de scheidsrechter. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat het spel “dood” was toen de scheidsrechter beledigd werd.

B. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat de speler nog niet meegespeeld had toen hij de scheidsrechter beledigde.

C. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat geen invaller toe, omdat de te laat komende speler geacht wordt deel uit te maken van zijn ploeg.

D. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat het spel nog niet was hervat

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: zie regel 12, pagina 48. Op het moment dat de te laat komende speler toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter om het veld te betreden, is hij speler geworden. Indien hij zich dan schuldig maakt aan grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruikt of niet geoorloofde gebaren maakt, dient hij met een veldverwijdering te worden bestraft en mag hij niet worden vervangen door een invaller.

Spelregelvraag van de week (4 november 2016):

Op slag van rust wordt er gescoord. De scheidsrechter kent het doelpunt toe en fluit onmiddellijk af voor de rust. In de catacomben wordt de scheidsrechter er door de assistent-scheidsrechter op geattendeerd dat het doelpunt door de aanvaller opzettelijk met de hand is gescoord. Wat moet de scheidsrechter doen als hij het advies van de assistent-scheidsrechter honoreert?

A. Het doelpunt annuleren.

B. Het doelpunt annuleren en de aanvaller een gele kaart tonen.

C. Hij moet het doelpunt toch toekennen omdat het rustsignaal al was gegeven voordat de assistent-scheidsrechter advies uitbracht en dat hij, na het rustsignaal, het speelveld heeft verlaten.

D. Hij moet het doelpunt toch toekennen omdat het rustsignaal al was gegeven voordat de assistent-scheidsrechter advies uitbracht, maar hij moet dit voorval wél melden aan de KNVB.

Het juiste antwoord had C moeten zijn: zie regel 5, pagina 22. De scheidsrechter mag niet op zijn beslissing terugkomen als hij het einde van de eerste of tweede helft heeft aangegeven én het speelveld heeft verlaten, of de wedstrijd heeft beëindigd.

Spelregelvraag van de week (11 november 2016):

Een aanvaller geeft de doelverdediger een schouderduw op het moment dat deze één voet van de grond heeft. De doelverdediger valt daardoor met bal en al in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger.

B. Een geldig doelpunt.

C. Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger, en een waarschuwing voor de aanvaller door het tonen van de gele kaart.

D. Een directe vrije schop voor de doelverdediger, want deze mag niet worden aangevallen (of geduwd) als hij de bal in zijn bezit heeft.

Het antwoord is D: zie regel 12, pagina 46. Een doelverdediger mag niet worden aangevallen door een tegenstander als hij de bal met zijn handen in bezit heeft. Wordt hij met bal en al in het doel gedrukt door bijvoorbeeld een schouderduw, dan wordt er een overtreding gemaakt welke bestraft moet worden met een directe vrije schop wegens duwen. De schouderduw kan niet correct zijn, omdat de bal niet meer voor beiden binnen speelbereik is.  

Spelregelvraag van de week (18 november 2016):

Een indirecte vrije schop ter hoogte van de strafschopstip, te nemen door de aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd dat een aanvaller de bal aanraakt, maar deze bijna niet zichtbaar beweegt. Een tweede aanvaller schiet nu de bal op het doel. Wat beslist de scheidsrechter als de bal rechtstreeks in het doel wordt geschoten?

A. Hij laat de vrije schop overnemen.

B. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een doelschop.

C. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop tegen de aanvallende partij wegens onsportief gedrag.

D. Hij keurt het doelpunt goed.

Het antwoord op de vraag had B moeten zijn: zie regel 13, pagina 52. De bal is in het spel zodra deze is getrapt en duidelijk beweegt. Dat was hier dus niet aan de orde. 

Spelregelvraag van de week (25 november 2016):

Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een directe vrije schop of strafschop?

A. Een speler trapt een medespeler.

B. Een speler verlaat tijdens het spel het speelveld en trapt daar een wisselspeler.

C. Een speler probeert een toeschouwer te slaan.

D. Een verzorger spuwt van buiten het speelveld een speler in het speelveld in het gezicht.

Het antwoord op de vraag had A moeten zijn: zie regel 12, pagina 49, tweede stipje. Als een speler zich schuldig maakt aan een overtreding ten opzichte van een medespeler, wisselspeler, gewisselde speler, teamofficial of wedstrijdofficial, binnen het speelveld en de bal is in het spel, dan volgt er een directe vrije schop of strafschop.    

Spelregelvraag van de week (2 december 2016):

Een speler van partij A schiet de bal op het doel van de tegenpartij. Op dat moment staat een medespeler van hem buitenspel, maar volgens de scheidsrechter niet strafbaar. Hij laat dan ook doorspelen. De ingeschoten bal wordt echter tegen de doellat geschoten en komt dan voor de voeten van deze buitenspel staande medespeler terecht, die geen moeite heeft alsnog te scoren. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?

A. Hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.

B. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de buitenspel staande speler de terug-stuitende bal in het doel schoot.

C. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de medespeler stond voordat de bal tegen de lat werd geschoten.

Het juiste antwoord is B: zie pagina 42, punt 4 Spelregels Voetbal. De indirecte vrije schop wegens buitenspel wordt genomen op de plaats van de overtreding, dus waar de buitenspel staande speler de bal raakt.    

Spelregelvraag van de week (9 december 2016):

Een verdediger, die met toestemming het speelveld heeft verlaten om ander schoeisel aan te trekken, loopt daarna zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld weer in. Een aanvaller loopt op dat moment in de richting van het doel, met alleen nog de doelverdediger voor zich. De bal wordt hem – net binnen het strafschopgebied – correct afgenomen door de zojuist in het speelveld gekomen verdediger. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?

A. Hij zal het spel onderbreken. De speler dient het spel weer te verlaten, en vervolgens zal hij het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

B. Hij zal het spel onderbreken. De speler terugsturen buiten het speelveld. Hem een gele kaart tonen en vervolgens het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

C. Hij zal het spel onderbreken. De overtreder de gele kaart tonen en het spel hervatten met een indirecte vrije op de plaats waar de speler het speelveld in kwam zonder toestemming van de scheidsrechter.

D. Hij zal het spel niet onderbreken en bij het passeren van genoemde speler hem even vermanend toe spreken, dat hij dit de volgende keer anders moet doen.

Het juiste antwoord is B: zie pagina 17, punt 8 Spelregels Voetbal.  Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, nadat hij het veld met toestemming heeft verlaten, dan moet de scheidsrechter het spel onderbreken en de speler waarschuwen wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld. Hij moet het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij, vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.    

Spelregelvraag van de week (16 december 2016):

Een trainer komt nabij de middenlijn het speelveld in en beledigt op een grove wijze de scheidsrechter. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe moet hij nu verder handelen?

A. De scheidsrechter stuurt de trainer naar de reservebank terug en hervat met een scheidsrechtersbal.

B. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld en hervat met een directe vrije schop.

C. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.

D. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

Het antwoord had B moeten zijn: zie pagina 16, punt 7 Spelregels Voetbal.  Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt, omdat er wordt ingegrepen in het spel door een teamofficial (de trainer), dient het spel te worden hervat met een directe vrije schop. de trainer moet van het speelveld worden verwijderd. Hiervoor wordt geen rode kaart (meer) getoond.     

Spelregelvraag van de week (23 december 2016):

De bal is op het middenveld in het spel. De scheidsrechter ziet nu dat een speler het speelveld uitstapt om zijn tegenstander, die al buiten de lijnen staat, een klap te geven. De scheidsrechter onderbreekt het spel. De slaande speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart. Op welke wijze moet het spel worden hervat?

A. Met een strafschop.

B. Met een directe vrije schop.

C. Met een indirecte vrije schop.

D. Met een scheidsrechtersbal.

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: zie pagina 49, punt 4 Spelregels Voetbal.  Als de speler het speelveld verlaat om de overtreding te maken, wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop, vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.     

Spelregelvraag van de week (30 december 2016):

Tijdens de rust is een speler vanwege toiletbezoek te lang in de kleedkamer achtergebleven en de wedstrijd is zonder hem hervat. Deze speler betreedt vervolgens zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld en wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze speler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

A. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler.

B. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen deze speler.

C. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een strafschop tegen de schoppende speler.

D. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Het juiste antwoord is B. Zie blz. 16, punt 5, laatste alinea Spelregels Veldvoetbal. De schoppende speler wordt met een rode kaart van het veld gestuurd. De zonder toestemming terugkomende speler krijgt een waarschuwing door het t0nen van de gele kaart. En in dergelijke situaties wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop tegen de zonder toestemming in het veld terugkerende speler, op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.