Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015

Hieronder volgen alle gespeelde rondes in de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015. Per vraag volgt het juiste antwoord met een korte toelichting.

Ronde 1

Vraag 1) Bij de doellijn naast het doel slaat een verdediger opzettelijk de bal voor een aanvaller weg en voorkomt zo dat deze aanvaller de bal naar een geheel vrijstaande medespeler midden voor het doel kan spelen. Wat beslist de scheidsrechter?

a. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger een rode kaart en laat hervatten met een directe vrije schop, of strafschop.

b. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger een gele kaart en laat hervatten met een directe vrije schop, of strafschop.

c. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger een gele of rode kaart en laat hervatten met een directe vrije schop, of strafschop.

d. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger een rode kaart en laat hervatten met een directe vrije schop.

Het juiste antwoord: B 

Toelichting: Hier is geen sprake van het ontnemen van een duidelijke scoringskans, doch het onderbreken van een veelbelovende aanval. Voor het onderbreken van een veelbelovende aanval is het tonen van de gele kaart de persoonlijke straf. Omdat de overtreding (het opzettelijk spelen van de bal door een veldspeler) zowel binnen als buiten het strafschopgebied heeft kunnen plaatsvinden, kan de spelhervatting een directe vrije schop of een strafschop zijn.

Vraag 2) Een aanvaller krijgt in het doelgebied de bal tussen zijn knieën en springt met de aldus vastgeklemde bal over de doellijn. Welke spelhervatting hoort in onderstaand lijstje niet thuis?

a. Als het tussen de doelpalen was, een aftrap na geldig doelpunt.

b. Als hij wordt aangevallen voordat hij over de doellijn springt, een directe vrije schop voor de tegenpartij.

c. Als het naast het doel van de tegenpartij is, een doelschop toekennen.

d. Een indirecte vrije schop op elke willekeurige plaats binnen het doelgebied

Het juiste antwoord: B

Toelichting: Zolang genoemde speler een andere speler niet belet de bal te spelen, wordt er geen overtreding gemaakt. Wil een speler betrokken aanvaller de bal proberen te ontnemen, dan maakt hij schuldig aan onsportief gedrag, waarvoor de scheidsrechter het spel dan dient te onderbreken en is de spelhervatting een indirecte vrije schop. Dat betekent dus dat antwoord B in deze dus fout is en niet thuis hoort in het rijtje.

Vraag 3) Door zich tussen een aanvaller en de bal te plaatsen, zonder deze te kunnen of willen spelen, laat een verdediger de bal naar zijn doelman lopen. Hoe handelt de scheidsrechter?

a. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop en zendt de verdediger van het veld door het tonen van de rode kaart, indien deze hierdoor aan de aanvaller een duidelijke scoringskans ontnam.

b. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop en geeft de verdediger een waarschuwing door het tonen van de gele kaart of zendt de verdediger van het veld wegens het op onreglementaire wijze voorkomen van een duidelijke scoringskans.

c. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop wegens ongeoorloofde obstructie en waarschuwt de verdediger.

d. Hij laat doorspelen.

Het juiste antwoord: B

ToelichtingBlz. 75 Spelregels Veldvoetbal. Het  zgn. afschermen van de bal is toegestaan. Een speler die zichzelf tussen een tegenstander en de bal plaatst, begaat geen overtreding zolang de bal binnen speelbereik is en de speler de tegenstander niet met zijn armen of lichaam afhoudt. In de vraag staat dat de verdediger de bal niet kan spelen oftewel de bal is niet binnen speelbereik. De verdediger maakt zich dus schuldig aan een overtreding. Omdat de bal richting zijn doelman loopt, kan er dus ook sprake zijn van het ontnemen van een duidelijke scoringskans. In dat geval dient de overtreder de rode kaart te worden getoond. Mocht dat niet het geval zijn dan kan er nog wel sprake zijn van het onderbreken van een veelbelovende aanval, waarvoor de gele kaart getoond moet worden.  De spelhervatting bij deze overtreding is altijd  een indirecte vrije schop.

Vraag 4) Een aanvaller wordt  buiten het strafschopgebied door een verdediger bij het shirt gegrepen, op het moment dat hij deze wil passeren. De aanvaller weet zich 1 meter binnen het strafschopgebied los te rukken, struikelt, maar weet de bal nog net naar een medespeler te trappen die helaas voor open doel mist. De scheidsrechter had net “voordeel” geroepen. Wat zal hij nu moeten beslissen?

a. Laten hervatten met een doelschop. Hij zal de verdediger een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart.

b. Laten hervatten met een directe vrije schop. Hij zal de verdediger  een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart of van het speelveld zenden door het tonen van een rode kaart.

c. Laten hervatten met een strafschop. Hij zal de verdediger een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart.

d. Laten hervatten met een strafschop. Hij zal aan de verdediger  een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart of van het speelveld zenden door het tonen van een rode kaart.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: Hier wordt de voordeelregel toegepast, waarbij het beoogde voordeel er inderdaad ook uitkomt, omdat de bal bij de medespeler terecht komt, die een leeg doel voor zich heeft. Dat hij die kans mist, is zijn probleem. De scheidsrechter hoeft in zo’n situatie niet terug te komen op zijn beslissing om het spel door te laten gaan. Hij kan het spel nu hervatten met een doelschop voor de verdedigende partij.  Voor het even vasthouden dient de verdediger wel een waarschuwing te ontvangen door het tonen van de gele kaart. Zie ook blz. 28 van de Spelregels Veldvoetbal.

Vraag 5) Op de lijn van het strafschopgebied trapt een verdediger middels een fraaie omhaal de bal weg voor het gezicht van een aanvaller, die de bal net wilde koppen. Wat zal de scheidsrechter beslissen als de aanvaller hierbij ook aan de schouder werd geraakt?

a. Hij laat hervatten met een strafschop.

b. Hij laat hervatten met een directe vrije schop of strafschop.

c. Hij laat hervatten met een directe vrije schop buiten het strafschopgebied.

d. Hij laat doorspelen, van enige opzet of onvoorzichtigheid was geen sprake.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: Uit de vraagstelling moge duidelijk zijn, dat de overtreding wordt gemaakt op de lijn van het strafschopgebied. Deze lijn behoort tot het gebied dat wordt afgebakend .  De overtreding wordt dus door de verdediger gemaakt binnen zijn eigen strafschopgebied.  Gevaarlijk spel waarbij de tegenstander wordt geraakt dient te worden bestraft met een directe vrije schop. In dit geval dus met een strafschop omdat de overtreding geacht wordt te zijn gemaakt binnen het strafschopgebied.

Ronde 2

vraag 1) Tijdens een amateurwedstrijd in de B-categorie komt een wisselspeler zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld in om een reeds uitgevallen teamgenoot te vervangen. De scheidsrechter ziet dit en fluit af. Wat beslist hij nu?

a. Hij geeft de wisselspeler een waarschuwing door het tonen van een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen de S. het spel onderbrak.

b. Hij geeft de wisselspeler een waarschuwing door het tonen van een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de zonder toestemming binnengekomen wisselspeler zich nu bevindt.

c. Hij zendt de wisselspeler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen de S. het spel onderbrak.

d. Hij geeft de wisselspeler een vermaning en hervat met een indirecte vrije schop.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: In regel 3 Zie blz. 11 en 12 van de aanvullende instructie. Als men  zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld betreedt, wat dus niet is toegestaan, wordt de bestraffing bepaald door de categorie waartoe men behoort: Bij cat. 1 gaat het om speler die te laat komt, maar het kan ook gaan om een wisselspeler die zonder toestemming zijn team completeert om een eerder uitgevallen speler te vervangen. Op het moment dat deze speler binnen het speelveld komt, behoort hij tot de ploeg van 11 personen  Deze wisselspeler maakt zich slechts schuldig aan “het zonder toestemming van de S. betreden van het speelveld “ waarvoor hij een waarschuwing dient te krijgen door het tonen van de gele kaart ( = bij B-cat. dus 10 minuten naar de kant) en de spelhervatting  is een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen de S. het spel onderbrak.

Vraag 2) Een doelverdediger duwt tijdens het spel, vanuit zijn eigen strafschopgebied, maar buiten zijn doelgebied, de bal opzettelijk in het gezicht van een tegenstander, die naast het doel en 1 meter achter de doellijn staat. Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

a. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger stond

b. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een strafschop.

c. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een hoekschop.

d. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger stond.

Het juiste antwoord: C

Toelichting: blz. 39 aanvullende instructies(laatste blok, eerste schema) . In deze situatie staat de doelverdediger binnen het speelveld en binnen zijn strafschopgebied. De tegenstander staat buiten het speelveld en de bal gaat bij deze actie volledig over de doellijn. De bal wordt dus door de doelman over zijn eigen doellijn naast het doel gewerkt, hetgeen volgens de spelregels dus een hoekschop is. Dat is dus de eerste beoordeling op grond van de spelregels. De regels hebben bepaald, dat de spelhervatting dan een hoekschop is.  De daarop volgende actie moet worden beoordeeld in het kader van de persoonlijke straf en dat is duidelijk. Hiervoor geldt maar een straf en dat is veldverwijdering door het tonen van de rode kaart.

Vraag 3) Een aanvaller geeft de doelverdediger een lichte schouderduw op het moment dat deze met beide voeten op de grond staat. De doelverdediger stapt hierdoor met bal en al in het doel. Wat zal de scheidsrechter hier beslissen?

a. Hij geeft de verdedigende partij een directe vrije schop

b. Hij geeft de verdedigende partij een indirecte vrije schop.

c. Hij keurt het doelpunt goed en laat het spel hervatten met aftrap na geldig doelpunt

d. Hij toont de aanvaller de gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: Op het moment dat de doelverdediger de bal in zijn bezit heeft, mag hij niet meer worden aangevallen. Uit de zinsopbouw moge duidelijk zijn, dat de doelverdediger de bal al in zijn bezit heeft op het moment dat hij met beide voeten op de grond staat en vervolgens een lichte schouderduw krijgt, waardoor hij met bal en al over de doellijn komt. Het aanvallen van de doelverdediger dient te worden bestraft met een directe vrije schop.

Het zou een indirecte vrije schop geweest zijn als het ging om het voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel zou willen brengen, doch hiervan was in de vraagstelling geen sprake.

Vraag 4) Tijdens het spel hoort de scheidsrechter dat een speler binnen het speelveld een grove discriminerende opmerking maakt tegen een toeschouwer. Hoe zal de scheidsrechter hier tegen op treden?

a. Hij onderbreekt het spel, toont de speler die de grove discriminerende opmerking maakt een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

b. Hij onderbreekt het spel , toont de speler die de grove discriminerende opmerking maakt een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

c. Hij onderbreekt het spel , toont de speler die de grove discriminerende opmerking maakt een rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal

d. Hij onderbreekt het spel,  toont de speler die de grove discriminerende opmerking maakt een rode kaart en hervat  met een indirecte vrije schop.

Het juiste antwoord: D

Toelichting: blz. 70 Spelregels Veldvoetbal  en blz. 36 aanvullende instructies Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij zich schuldig maakt aan grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruikt en/of gebaren maakt. Doet een speler dat vanuit het speelveld, terwijl de bal in het spel is, dan maakt het niet uit tegen wie hij deze uiting doet. De spelhervatting is in een dergelijke situatie altijd een indirecte vrije schop.

Vraag 5) Een inwerper werpt de bal voorzichtig tegen de rug van de dichtbij staande scheidsrechter, om op die manier de bal weer te kunnen spelen. Via de scheidsrechter gaat de bal echter over de zijlijn. Wat zal de scheidsrechter hier beslissen?

a. Hij geeft de tegenpartij een inworp

b. Hij toont de inwerper de gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte.

c. Hij toont de inwerper de gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte.

d. Hij toont de inwerper de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte.

Het juiste antwoord: C

Toelichting:  Deze handeling dient te worden uitgelegd als onsportief gedrag .Als hij de bal voorzichtig tegen de rug van een dichtbijstaande medespeler had geworpen, dan behoefde de scheidsrechter niet in te grijpen.  In dit geval dient hij de inwerper de gele kaart te tonen, en het spel dient te worden hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte.

Ronde 3

Vraag 1) Tijdens het spel ziet de scheidsrechter dat een reeds vervangen speler van ploeg A vanuit de dug-out spuwt naar een veldspeler van ploeg B die binnen het speelveld loopt. Wat moet de scheidsrechter beslissen, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

A. Hij stuurt de vervangen speler van ploeg A weg en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de zijlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding

B. Hij toont de vervangen speler van ploeg A de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler van ploeg B stond toen hij het spel onderbrak.

C. Hij toont de vervangen speler van ploeg A de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak

D. Hij toont de vervanger speler van ploeg A de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak

Het juiste antwoord: c

Toelichting: blz. 70  Spelregels Veldvoetbal.  Voor het spuwen van een tegenstander of een ander persoon dient altijd de rode kaart te worden getoond. De vervangen speler behoort nog wel tot zijn ploeg, de bal is in het spel en de overtreding vindt plaats binnen het speelveld {contact (spuwen) is binnen het speelveld en daarom wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop.

Vraag 2) Als de keeper van ploeg A de bal vanuit de hand wil uittrappen, wordt hij in zijn bewegingen gehinderd door een aanvaller van ploeg B die elke beweging volgt. Een verdediger van ploeg A wil zijn keeper helpen en duwt de speler van ploeg B met de borst opzij. De keeper kan nu beter uittrappen. Hoe moet de scheidsrechter nu reageren?

A. Hij bestraft de verdediger van ploeg A met een directe vrije schop

B. Hij bestraft de aanvaller van ploeg B met een directe vrije schop

C. Hij bestraft de aanvaller van ploeg B met een indirecte vrije schop

D. Hij laat doorspelen

Het juiste antwoord: c

Toelichting: blz. 69 punt 7 Spelregels Veldvoetbal. De eerste overtreding is het voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen en dit dient te worden bestraft met een indirecte vrije schop.  Daarna maakt de verdediger nog wel een overtreding door zijn doelman te helpen en een tegenstander opzij duwt. De eerste overtreding dient te worden bestraft.

Vraag 3) Een wisselspeler van ploeg A (12e speler) loopt vanuit de dug-out het speelveld in. In zijn eigen strafschopgebied trapt hij een speler van ploeg B. De scheidsrechter heeft het trappen gezien. Hoe reageert hij?

A. Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van ploeg A van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop

B. Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van ploeg A van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal

C. Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van ploeg A van het speelveld door het tonen van derode kaart en hervat met een strafschop voor ploeg B

D. Hij onderbreekt het spel, geeft de wisselspeler van ploeg A een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.

Het juiste antwoord: a

Toelichting: blz. 19 Spelregels Veldvoetbal. Wanneer een wisselspeler het speelveld betreedt zonder toestemming, dan moet de scheidsrechter deze overtreder een waarschuwing geven wegens onsportief gedrag en moet deze het speelveld verlaten. Begaat hij echter een overtreding waarvoor normaal gesproken ook de rode kaart te worden getoond, dan moet dan in dit geval ook.  De spelhervatting is een indirecte vrije schop, op de plaats waar de bal was, toen het spel werd onderbroken.

Vraag 4) Voor een overtreding wordt een indirecte vrije schop aan ploeg A toegekend. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal, maar vergeet zijn arm omhoog te steken. De bal wordt vervolgens van buiten het strafschopgebied direct in het doel van ploeg B geschoten. Welke beslissing neemt de scheidsrechter, als hij zijn fout bemerkt?

A. Hij zal een doelpunt toekennen aan ploeg A en laten aftrappen na geldig doelpunt

B. Hij zal het spel hervatten met een doelschop voor ploeg B

C. Indirecte vrije schop voor ploeg B, op dezelfde plaats waar de eerste schop werd genomen

D. De vrije schop mag worden overgenomen door ploeg A, nadat de scheidsrechter heeft laten weten dat hij verzuimd heeft zijn arm omhoog te steken

Het juiste antwoord: d

Toelichting: blz. 84 onderaan  Spelregels Veldvoetbal. Een indirecte vrije schop, die rechtstreeks in het doel wordt geschoten, moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat zijn arm in de lucht te steken om aan te geven dat het een indirecte vrije schop betreft.

Vraag 5) Een verdediger van ploeg A wil net buiten het eigen strafschopgebied een vrije schop nemen. Op dat moment zijn er geen andere spelers in de buurt. Terwijl hij de bal trapt, glijdt hij op ongelukkige wijze uit en raakt de bal maar half. Een speler van ploeg B ziet dit en komt snel aanlopen om de bal te veroveren. De verdediger ziet het gevaar en speelt de bal net voordat deze gespeeld kan worden door de aanvaller van ploeg B nog een keer. De scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe aan ploeg B. Handelt hij hier correct?

A. Nee, want de scheidsrechter had hier eigenlijk beter kunnen laten doorgaan

B. Ja, maar hij had nog wel een rode kaart moeten tonen aan de verdediger van ploeg B, want hij ontnam de  aanvaller van ploeg B een duidelijke scoringskans

C. Ja, want de verdediger van A wordt alleen maar bestraft voor het tweemaal raken van de bal na een spelhervatting

D. Nee, de scheidsrechter had hier een scheidsrechtersbal moeten geven, omdat het om een ongelukkige actie ging

Het juiste antwoord: c

Toelichting: blz. 83 onderaan Spelregels Veldvoetbal. Het gaat hier enkel en alleen om het tweemaal raken van de bal , zonder dat iemand anders de bal heeft geraakt.  De tweede keer speelt de verdediger de bal weer met de voet en de straf is dan een indirecte vrije schop, te nemen van de plaats waar de overtreding plaatsvond.

Ronde 4

Vraag 1) Een indirecte vrije schop ter hoogte van het strafschoppunt, te nemen door de aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd dat een aanvaller de bal even met de voet aanraakt. De bal wordt hierbij duidelijk bewogen. Hierna schiet een tweede aanvaller de bal op het doel. Wat beslist de scheidsrechter, als de bal hieruit rechtstreeks in het doel wordt geschoten?

A. Overnemen van de indirecte vrije schop

B. Doelpunt afkeuren en spel hervatten met een doelschop

C. Aftrap na geldig doelpunt

D. Overnemen van de indirecte vrije schop en gele kaart voor de eerste aanvaller

Het juiste antwoord: c

Toelichting: blz. 83 en 84  middenin. De bal is in het spel nadat deze getrapt is en beweegt.  De bal is dus in het spel op het moment dat de 2e aanvaller de bal op het doel schiet en kan er dus rechtstreeks worden gescoord.

Vraag 2) Een aanvaller van elftal B ligt gewond achter de doellijn, niet ver van het doel van elftal A. Hij roept iets tegen de doelverdediger van A, die boos reageert. Als even later de doelverdediger de bal in zijn bezit krijgt, werpt hij de bal met kracht, staande in zijn doelgebied, in het gezicht van deze aanvaller. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop.

B. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een hoekschop.

C. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop.

D. Hij toont de doelverdediger een gele kaart, rekening houdend met het onbehoorlijk gedrag door de aanvaller van B, en hervat het spel met een strafschop.

Het juiste antwoord: a

Toelichting: zie blz. 39 schema aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal. De tegenstander staat buiten het speelveld en de bal komt geheel over de doellijn naast het doel. De spelhervatting is dan een indirecte vrije schop.

Vraag 3) Een speler schopt de bal over de doelverdediger die ver voor zijn doel staat. Een medespeler van de doelverdediger voorkomt een doelpunt door snel het veld in te lopen en de bal uit het doel te koppen, nadat hij achter de doellijn stond om zijn uitrusting in orde te brengen. Hoe dient de scheids­rechter te handelen?

A. Hij laat doorspelen en toont deze speler een gele kaart tijdens een volgende onder­breking wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld.

B. Hij onderbreekt het spel, toont deze speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop wegens het voorkomen van een doelpunt.

C. Hij onderbreekt het spel en toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld.

D. Hij onderbreekt het spel en toont deze speler een rode kaart en hervat het spel met een strafschop.

Het juiste antwoord: c

Toelichting: blz. 18/19  Spelregels Veldvoetbal. De overtreding die gemaakt wordt is het zonder toestemming van de scheidsrechter betreden van het speelveld, nadat hij zijn uitrusting in orde had gemaakt. Wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld dient deze speler een waarschuwing te worden gegeven door het tonen van de gele kaart en het spel dient te worden hervat met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Het spel behoeft niet direct te worden onderbroken, wanneer deze speler niet ingrijpt in het spel of wanneer de voordeelregel kan worden toegepast.

Vraag 4) Op slag van rust wordt door partij A een doelpunt gescoord. De scheidsrechter keurt dit doelpunt goed. Vervolgens fluit hij voor de rust. Op weg naar de kleedkamer wordt hij er door de assistent op gewezen, dat het doelpunt door de aanvaller met de hand is gescoord. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen, als hij het eens is met het advies van de assistent-scheidsrechter?

A. Hij keurt het doelpunt goed, omdat hij al voor de rust heeft gefloten

B. Hij keurt het doelpunt alsnog af

C. Hij keurt het doelpunt alsnog af en geeft de aanvaller een waarschuwing door het tonen van de gele kaart

D. Hij keurt het doelpunt goed en hervat de tweede helft met een aftrap na geldig doelpunt voor de partij tegen wie werd gescoord.

Het juiste antwoord: c

Toelichting: blz. 26 Spelregels Veldvoetbal. De scheidsrechter mag alleen op een beslissing terugkomen, wanneer hij inziet dat zijn beslissing onjuist was of, naar het oordeel, op advies van een van de assistent-scheidsrechters, vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft hervat of de wedstrijd heeft beëindigd.

Vraag 5) Een speler legt de bal op de strafschopstip, omdat er een strafschop genomen moet worden. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal als teken dat de strafschop genomen mag worden. De speler die de bal had neergelegd, loopt nu langzaam achteruit alsof hij een aanloop wil gaan nemen en stelt zich op net buiten het strafschopgebied. Plotseling loopt een medespeler van die speler het strafschopgebied in en trapt de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

A. Doelpunt goedkeuren en de speler die de bal had neergelegd een gele kaart tonen

B. Doelpunt goedkeuren en de medespeler die de bal trapte een gele kaart tonen

C. Strafschop over laten nemen en de speler die de bal had neergelegd een gele kaart tonen

D. Strafschop over laten nemen en de medespeler die de bal trapte een gele kaart tonen.

Het juiste antwoord: D

Toelichting: blz. 87 Spelregels Veldvoetbal. Een van de voorwaarden bij de strafschop is, dat de speler die de strafschop neemt, duidelijk herkenbaar moet zijn. De medespeler die dus deze strafschop neemt is dat niet. Wordt er uit deze strafschop gescoord, dan dient de strafschop te worden overgenomen en de overtreder dient een waarschuwing te krijgen door het tonen van de gele kaart.

Ronde 5

Vraag 1) Een speler valt een tegenstander onbesuisd aan. De scheidsrechter past echter de voordeelregel toe, maar de bal wordt uiteindelijk net naast het doel geschoten. De doelschop wordt snel genomen, waarop de scheidsrechter besluit om bij de volgende spelonderbreking de speler die onbesuisd in kwam op zijn tegenstander een gele kaart te geven. Handelt de scheidsrechter hier juist?

A. Ja, de scheidsrechter doet er verstandig aan om het spel door te laten gaan en bij een volgende onderbreking pas de gele kaart te tonen

B. Nee, de scheidsrechter mag de voordeelregel niet toepassen als een overtreding wordt gemaakt waar geel voor moet worden gegeven

C. Nee, de scheidsrechter mag alleen bij de eerstvolgende onderbreking de gele kaart alsnog tonen

D. Nee, de scheidsrechter dient de betreffende speler met een rode kaart weg te zenden, omdat de speler een tegenstander aanvalt.

Het juiste antwoord: c

Toelichting: blz. 28 Spelregels Veldvoetbal. Wanneer de scheidsechter de waarschuwing niet heeft gegeven bij de eerstvolgende onderbreking, kan deze later niet alsnog worden gegeven.

Vraag 2) Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht, doordat op het moment van schieten van de bal een andere aanvaller plotseling hard schreeuwt. Wat beslist de scheidsrechter, indien de bal in het doel gaat?

A. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop tegen de schreeuwende aanvaller, die tevens een gele kaart getoond wordt.

B. Hij laat de strafschop overnemen en toont de schreeuwende aanvaller een gele kaart.

C. Hij keurt het doelpunt af, hervat met een indirecte vrije schop tegen de schreeuwende aanvaller.

D. Hij laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt, maar toont de schreeuwende speler wel een gele kaart wegens onsportief gedrag.

Het juiste antwoord: b

Toelichting:blz. 87 Spelregels Veldvoetbal. Een medespeler van de strafschopnemer maakt een overtreding. Als de strafschop wordt benut, dient deze te worden overgenomen en de dient te overtredende speler te worden gewaarschuwd.  Mocht de bal in zo’n situatie niet in het doel gaan, dan wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, te nemen vanaf de plaats van de overtreding.

Vraag 3) Bij een competitiewedstrijd gaat een verdediger op de grond liggen achter een muurtje die is opgesteld bij een vrije schop. Dit om ervoor te zorgen dat de spelers in de muur kunnen opspringen. Wat zeggen de spelregels hierover?

A. Dit is niet toegestaan. Bij spelhervattingen mogen er geen spelers op de grond liggen.

B. Dit is niet toegestaan. Het onsportieve gedrag moet tevens met een gele kaart worden bestraft.

C. Dit is wel toegestaan. In de spelregels staat nergens dat dit niet mag.

D. Dit is wel toegestaan, maar alleen als een speler van de verdedigende partij op de grond gaat liggen.

Het juiste antwoord: c

Toelichting: Er is nergens voorgeschreven dat je een muur moet vormen bij een vrije schop om het risico voor je ploeg te beperken. Wat de muur betreft is er alleen geregeld, dat deze op een minimale afstand van 9.15 m dient te worden geplaatst, gelijk aan de afstand bij andere vrije schopopen. Verder is er niets geregeld in de spelregels, hoe die muur gevormd moet worden. Wel kunnen er zich in de muur omstandigheden voordoen, die als overtreding kunnen worden aangemerkt (bijvoorbeeld  een handsbal). Het gaat hier dus gewoon om een tactische handeling.  Mochten spelers in een reflex omhoog springen, dan nog blijft de muur bij de grond redelijk afgeschermd. Het is dus geen onsportief gedrag, maar een tactische handigheid.

Vraag 4) In een wedstrijd waarin een ploeg alles of niets gaat spelen, neemt de doelverdediger een hoekschop voor zijn ploeg. De bal stuit van de paal terug in de richting van deze doelverdediger. In een reflex komt de bal tegen de hand van de doelverdediger aan, die zich op dat moment nog buiten het strafschopgebied bevindt. Wat moet de scheidsrechter beslissen ?

A. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop aan de verdedigende partij wegens tweemaal spelen van de bal door deze doelverdediger.

B. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop en toont de doelverdediger een gele kaart wegens onsportief gedrag.

C. Hij fluit af en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal raakte.

D. Hij fluit af en laat de hoekschop overnemen

Het juiste antwoord: c

Toelichting:  zie blz. 96 Spelregels Veldvoetbal. De doelverdediger neemt de hoekschop.  Als deze doelverdediger de bal voor de 2e keer raakt voordat een andere speler de bal raakt, wordt er een indirecte vrije schop toegekend wegens 2 keer spelen van de bal. Raakt hij bij de 2e keer de bal echter met de hand buiten het strafschopgebied, dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop.

Vraag 5) In een duel om de bal begaan 2 spelers van verschillende teams tegelijkertijd een overtreding. De speler van partij A duwt zijn tegenstander en de speler van partij B trapt op dat moment te hoog naar de bal, zonder hierbij zijn tegenstander te raken. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Hij laat doorspelen.

B. Hij fluit af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

C. Hij fluit af en laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor team B wegens duwen van partij A, omdat dat de zwaarste overtreding is.

D. Hij fluit af en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor team A, omdat het de lichtste overtreding is.

Het juiste antwoord: b

Toelichting: blz. 30 Spelregels Veldvoetbal. Wanneer spelers van verschillende partijen gelijktijdig een overtreding maken, is de spelhervatting altijd een scheidsrechtersbal. Maken spelers van dezelfde partij gelijktijdig een overtreding, dan is de regel dat de zwaarste overtreding moet worden bestraft.

Ronde 6

Vraag 1) Het spel is onderbroken geweest vanwege een blessure van een speler van partij A. Er wordt hervat met een scheidsrechtersbal net binnen het strafschopgebied van partij B. De spelers van partij B houden zich afzijdig omdat zij ervan uitgaan dat de bal op hun doelverdediger wordt teruggespeeld. Nadat de bal de grond heeft geraakt speelt een speler van partij A de bal met de binnenkant van de voet ± 50 cm zijwaarts en trapt daarna de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstander. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

A. De scheidsrechtersbal wordt opnieuw genomen, omdat de bal niet buiten het strafschopgebied is geweest.

B.  De scheidsrechter kent een doelschop toe aan de verdedigende partij.

C.  De scheidsrechter kent een doelpunt toe aan de aanvallende partij en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt.

D.  De scheidsrechter kent een doelschop toe aan de verdedigende partij. Hij de toont de aanvaller de gele kaart wegens onsportief gedrag.

Het juiste antwoord: c

Toelichting:  Uit een scheidsrechtersbal kan niet meer rechtstreeks worden gedoelpunt.  In deze situatie wordt de bal ook niet rechtstreeks in het doel geschoten. De speler van partij A neemt de bal aan, plaatst hem iets opzij en schiet dan de bal in het doel van de tegenpartij.  Bij een scheidsrechtersbal is de bal in het spel zodra de bal de grond raakt. Er is nergens bepaald, dat de speler die de scheidsrechtersbal het eerst heeft geraakt de bal niet voor de tweede keer mag spelen.

Vraag 2) De scheidsrechter onderbreekt het spel, nadat hij een verdediger het speelveld zag verlaten en een wisselspeler die zich aan het warm lopen was een klap gaf. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?

A. Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal nabij de zijlijn.

B. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

C. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

D. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop wegens het slaan, op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Het juiste antwoord: b

Toelichting: Voor het geven van een klap  (slaan) is maar één straf en dat is het tonen van de rode kaart. Onderaan op  blz. 79 van de spelregels Veldvoetbal staat vermeld: Als een speler het speelveld verlaat om de overtreding te begaan, dan wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was  toen het spel werd onderbroken.  Zie ook het schema in de aanvullende instructie op blz. 38.

Vraag 3) De bal rol voor de dug-out over de zijlijn en het spel dient hervat te worden met een inworp. Op dat moment gaat partij A wisselen. Bij het wisselen heeft een speler van partij A met toestemming van de scheidsrechter het speelveld verlaten. De invaller wil nu buiten het speelveld meteen de inworp nemen.  Zal de scheidsrechter dit toestaan?

A. Ja, als de scheidsrechter toestemming heeft gegeven voor de spelerswissel.

B. Ja, want de vervangen speler heeft het speelveld verlaten

C. Ja, als hij maar dichtbij de zijlijn staat, zodat de scheidsrechter kan zien , dat hij de invaller is.

D. Nee, de wisselspeler moet eerst het speelveld betreden, omdat de wissel dan pas definitief heeft plaatsgevonden

Het juiste antwoord: d

Toelichting: Zie blz. 15/16 Spelregels Veldvoetbal. De wissel is pas definitief zodra de wisselspeler het speelveld heeft betreden. Dat betekent dus zodra deze wisselspeler ter hoogte van de middenlijn het veld betreedt, hij mag deelnemen aan de wedstrijd en dus de inworp mag nemen. Ook voor het nemen van een hoekschop moet een inkomende wisselspeler eerst het veld op de juiste wijze hebben betreden, alvorens hij de hoekschop mag nemen.

Vraag 4) Hoeveel spelers moeten er bij een scheidsrechtersbal aanwezig zijn?

A. Er staat nergens beschreven hoeveel spelers er bij een scheidsrechtersbal aanwezig moeten zijn. De scheidsrechter zal de bal gewoon laten vallen, ook als is er geen enkele speler bij aanwezig.

B. Er moeten van ieder team tenminste 1 speler aanwezig zijn

C. Er moet tenminste 1 speler bij aanwezig zijn

D. Er moeten 2 spelers bij aanwezig zijn.

Het juiste antwoord: a

Toelichting: Bij een scheidsrechtersbal mag elke speler deelnemen, ook zelfs de doelverdediger. Er is geen maximum of minimum aantal spelers vereist om de scheidsrechtersbal uit te voeren. De scheidsrechter kan niet beslissen wie er wel of niet bij een scheidsrechtersbal aanwezig mogen zijn.

Vraag 5) Een wisselspeler komt een reeds uitgevallen teamgenoot vervangen. Bij een aanval op zijn doel loopt hij zonder toestemming van de scheidsrechter het veld op en brengt in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander op onvoorzichtige wijze ten val. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Strafschop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. De wisselspeler hoeft het speelveld niet te verlaten

B. Strafschop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. De wisselspeler moet het speelveld verlaten en de wissel volgens de juiste procedure uitvoeren.

C. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. De wisselspeler hoeft het speelveld niet te verlaten

D. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. De wisselspeler moet het speelveld verlaten en de wissel volgens de juiste procedure uitvoeren.

Het juiste antwoord: a

Toelichting: Het gaat hier om een speler die behoort tot de zgn. categorie 1 spelers. Voor het zonder toestemming het veld inkomen als vervanger van een eerder uitgevallen speler, dient deze speler een gele kaart te worden getoond.  Op het moment dat hij als 11e man meedoet is hij gewoon speler.  Nu maakt hij een overtreding, waarvoor een spelstraf gegeven moet worden. Het ten val brengen van een tegenstander binnen het eigen strafschopgebied betekent een strafschop. Omdat het gaat om een onvoorzichtige overtreding, behoeft geen 2e gele kaart getoond te worden, gevolgd door een rode kaart.