Bestuur

Na de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van september 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

Marco Oosting, voorzitter
Periodiek aftredend in 2024 (bestuurslid vanaf 2017, voorzitter 2020)

Algemene leiding
Contacten met derden (COVS , KNVB,  verenigingen)
Sponsoring (1e aanspreekpunt voor commerciële commissie)
Woordvoerderschap en PR
Molestaties
Nieuwe initiatieven.

Sam Dröge, penningmeester
Periodiek aftredend in 2025 (bestuurslid en penningmeester vanaf 2022)

Financiële gang van zaken;
Stelt financieel jaarverslag, begroting en budgetten op;
Bewaakt inkomsten en uitgaven en betaalt rekeningen;
Is verantwoordelijk voor de inning van de contributiegelden, donaties en overige inkomsten;
Doet voorstellen voor financieel beleid en beheer
Beheert centrale adressenbestand van alle relaties (leden, donateurs, clubs, overige relaties)

Meine Groefsema, secretaris
Periodiek aftredend in 2025 (bestuurslid technische zaken sinds 2020, secretaris vanaf 2023)
Postbus 6039, 9702 HA Groningen, covsgroningen@gmail.com
Administratieve gang van zaken, voeren van correspondentie, bijhouden inkomende en uitgaande stukken
Beheer centrale e-mailadres
Archivaris (inclusief knipselmap en fotomap)
Stelt jaarverslag op, en houd overzicht bij van gebeurtenissen vereniging
Voordracht onderscheidingen COVS en KNVB
Opstellen agenda en uitschrijven vergaderingen
Vertegenwoordiging vereniging naar COVS
Woordvoerderschap en PR (samen met voorzitter)
Beheer materialen, bezittingen en clubartikelen
Organisatie trainingen: contact gemeente, trainers
Contactpersoon sportpark (gemeente, andere verenigingen)
Sportmedische voorzieningen / contact fysiotherapeut
Contactpersoon clubhuis / GRC Groningen

Pascal Souhuwat, bestuurslid algemene zaken
Periodiek aftredend in 2023 (bestuurslid vanaf 2021)

Communicatie: social media en nieuwsbrieven
Medebeheerder covsgroningen.nl
Ledenadministratie (ledenlijst COVS Nederland)

Hasse Aartsen, bestuurslid algemene zaken
Periodiek aftredend in 2024 (bestuurslid vanaf 2022)

Medebeheerder covsgroningen.nl
Contactpersoon oefenwedstrijden