Bestuur

Na de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van maart 2018 en de extra ledenvergadering van 26 november 2018  is het bestuur als volgt samengesteld:

Robert van Dorst, voorzitter
06–29466559, robertvandorst@hotmail.com
Periodiek aftredend in 2020 (bestuurslid vanaf 1990, voorzitter 1994)

algemene leiding
contacten met derden (COVS , KNVB,  verenigingen)
sponsoring (1e aanspreekpunt voor commerciële commissie)
woordvoerderschap en PR
molestaties
contacten gemeente Groningen, huur accommodatie
trainingen (veldhuur, kleedaccommodatie, trainers)
juridische zaken
nieuwe initiatieven.

Vacature, penningmeester
Deze functie is sinds 1 november 2018 vacant. Voor vragen over de financiën kunt u contact opnemen met de secretaris. De functie wordt vanaf 26 november ad interim waargenomen door Martin Schipper en Marc van der Haak.

financiële gang van zaken
stelt financieel jaarverslag, begroting en budgetten op
bewaakt inkomsten en uitgaven en betaalt rekeningen
is verantwoordelijk voor de inning van de contributiegelden, donaties en overige inkomsten
doet voorstellen voor financieel beleid en beheer
beheert centrale adressenbestand van alle relaties (leden, donateurs, clubs, overige relaties)

Marcel Bellinga, secretaris
Postbus 6039, 9702 HA Groningen, 06-13910724, covsgroningen@gmail.com
Periodiek aftredend in 2021 (secretaris vanaf juli 1994)

administratieve gang van zaken, voeren van correspondentie, bijhouden inkomende en uitgaande stukken
beheer centrale e-mailadres
archivaris (inclusief knipselmap en fotomap)
notulist kader- en jaarvergaderingen
ledenadministratie (ledenlijst COVS Nederland)
contacten GRC Groningen
stelt jaarverslag op, en houd overzicht bij van gebeurtenissen vereniging
voordracht onderscheidingen COVS en KNVB
opstellen agenda en uitschrijven vergaderingen
vertegenwoordiging vereniging naar COVS
woordvoerderschap en PR (samen met voorzitter)
lid redactie cluborgaan De Aftrap en bijhouden website
beheer sociale media facebook en twitter
beheer materialen, bezittingen en clubartikelen

Martin Schipper, vice-voorzitter
050–5261178, martin.schipper@ziggo.nl
Periodiek aftredend in 2021 (bestuurslid vanaf 1997, penningmeester van 2010-2012)

vice-voorzitter, vervangt de voorzitter bij afwezigheid
vertegenwoordiging vereniging naar COVS Nederland, COVS Noord, KNVB, voetbalverenigingen, FGA
notulist bestuursvergaderingen en jaarvergadering
speciale projecten

Marco Oosting, portefeuillehouder werving en behoud én spelregels
06- 15557178, marco_oosting@hotmail.com
Periodiek aftredend in 2020 (bestuurslid vanaf 2017, aspirant-bestuurslid vanaf oktober 2016)

organisatie spelregelwedstrijden voor jeugd en COVS-teams
coördineren spelregelactiviteiten bij verenigingen c.s.
fair play – beleid en uitreiking prijs
speciale projecten.

Marc van der Haak, portefeuillehouder werving & behoud en speciale projecten
06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.com
Periodiek aftredend in 2021 (bestuurslid vanaf 2013)

begeleiding BOS-cursisten en overige begeleidingstaken
ledenwerving BOS-cursisten (in samenspraak secretaris)
opvang nieuwe leden en contacten ontevreden leden
nieuwe ontwikkelingen en speciale projecten
fair play en respect
medebeheerder covsgroningen.nl

Op de foto hieronder het bestuur d.d. maart 2015 bijeen, v.l.n.r. Evert IJspeert, Jannes Mulder, Marcel Boekholt, Robert van Dorst, Martin Schipper, Marcel Bellinga en Marc van der Haak 

dsc_0177