Bestuur

Na de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van september 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

Marco Oosting, voorzitter
Periodiek aftredend in 2024 (bestuurslid vanaf 2017, voorzitter 2020)

algemene leiding
contacten met derden (COVS , KNVB,  verenigingen)
sponsoring (1e aanspreekpunt voor commerciële commissie)
woordvoerderschap en PR
molestaties
nieuwe initiatieven.

Martin Schipper, penningmeester en vice-voorzitter

Periodiek aftredend in 2023 (bestuurslid vanaf 1997, penningmeester van 2010-2012 en vanaf november 2018)

Vice-voorzitter, vervangt de voorzitter bij afwezigheid
vertegenwoordiging vereniging naar COVS Nederland, COVS Noord, KNVB, voetbalverenigingen, FGA
notulist bestuursvergaderingen en jaarvergadering
speciale projecten

financiële gang van zaken
stelt financieel jaarverslag, begroting en budgetten op
bewaakt inkomsten en uitgaven en betaalt rekeningen
is verantwoordelijk voor de inning van de contributiegelden, donaties en overige inkomsten
doet voorstellen voor financieel beleid en beheer
beheert centrale adressenbestand van alle relaties (leden, donateurs, clubs, overige relaties)

Notulist

Jan-Willem Bouw, secretaris
Periodiek aftredend in 2023 (bestuurslid sinds 2020, secretaris vanaf 2021)
Postbus 6039, 9702 HA Groningen, covsgroningen@gmail.com
administratieve gang van zaken, voeren van correspondentie, bijhouden inkomende en uitgaande stukken
beheer centrale e-mailadres
archivaris (inclusief knipselmap en fotomap)
stelt jaarverslag op, en houd overzicht bij van gebeurtenissen vereniging
voordracht onderscheidingen COVS en KNVB
opstellen agenda en uitschrijven vergaderingen
vertegenwoordiging vereniging naar COVS
woordvoerderschap en PR (samen met voorzitter)
beheer materialen, bezittingen en clubartikelen

Pascal Souhuwat, bestuurslid algemene zaken
Periodiek aftredend in 2023 (bestuurslid vanaf 2021)

Communicatie: social media en nieuwsbrieven
Medebeheerder covsgroningen.nl
Ledenadministratie (ledenlijst COVS Nederland)

Marc van der Haak, portefeuillehouder werving & behoud en speciale projecten, 2e penningmeester
Periodiek aftredend in 2023 (bestuurslid vanaf 2013)

begeleiding BOS-cursisten en overige begeleidingstaken
ledenwerving BOS-cursisten (in samenspraak secretaris)
opvang nieuwe leden en contacten ontevreden leden
nieuwe ontwikkelingen en speciale projecten
fair play en respect
medebeheerder covsgroningen.nl

Meine Groefsema, bestuurslid technische zaken
Periodiek aftredend in 2024 (bestuurslid vanaf 2020)

organisatie trainingen: contact gemeente, trainers
contactpersoon sportpark (gemeente, andere verenigingen)
sportmedische voorzieningen / contact fysiotherapeut
contactpersoon clubhuis / GRC Groningen

Hasse Aartsen, bestuurslid algemene zaken
Periodiek aftredend in 2024 (bestuurslid vanaf 2022)

nieuwe ontwikkelingen en speciale projecten
opvang nieuwe leden en contacten ontevreden leden