Contributieregeling

Als lid ben je jaarlijks contributie verschuldigd. Deze bedraagt in 2023 €64,-. Leden die op 1 januari 2023 jonger dan 22 jaar zijn, krijgen €11,- korting. Om de inning daarvan soepel te laten verlopen, heeft het bestuur, met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, de volgende contributieregeling opgesteld.

Contributieregeling
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
 
Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 15 april 2019

Vooraf
Het is van belang dat elk lid op de hoogte is van de contributieregeling van de vereniging, zodat ze weten welk bedrag ze moeten betalen, hoe de betaling verloopt en wat de spelregels rondom de contributie (betaling) zijn. De regeling is voor het eerst vastgesteld tijdens een Algemene Ledenvergadering in 2003. Omdat het betalingsgedrag de laatste jaren in negatieve zin verandert, is ervoor gekozen de regeling aan te scherpen en opnieuw te laten vaststellen door de Algemene Ledenvergadering. Na vaststelling zal deze regeling op de website van de vereniging worden gepubliceerd.

De contributieregeling
Als lid ben je jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Leden die op 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar jonger dan 22 jaar zijn, krijgen 11 euro korting. Om de inning daarvan soepel te laten verlopen, heeft het bestuur, met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, de volgende contributieregeling opgesteld.

Er zijn drie manieren om te betalen:

  1. per machtiging tot automatische incasso. Jouw contributie wordt dan medio april van je rekening afgeschreven, of – indien je voor twee termijnen hebt gekozen – medio maart en mei. Je hoeft dus niets te doen! Ben je al lid en wil je alsnog machtigen? Kijk dan voor een machtigingsformulier op de site.
  2. je kunt ook zelf het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL52INGB0001200817 t.n.v. penningmeester Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Indien je dit doet voor 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar, bespaar je jezelf daarmee eventuele administratiekosten (zie 3).
  3. je wacht de brief/mail met nota van de penningmeester af. Deze worden medio maart/april verstuurd. Je wordt dan verzocht voor de aangegeven datum te voldoen. Bij deze manier van betalen wordt 5 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag is bij de contributie opgeteld.

Lidmaatschap opzeggen?
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (mag per mail naar covsgroningen@gmail.com) te gebeuren voor het einde van het jaar, bij de secretaris. Doe je dit pas na genoemde datum, dan ben je over het gehele nieuwe verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd. Dit heeft onder andere te maken met verplichtingen die de vereniging ook voor het hele jaar aangaat, en de afdracht per lid aan de overkoepelende COVS-organisatie blijven wij ook voor het hele jaar verschuldigd. Maar uiteraard hopen we dat je gewoon lid wilt blijven!

Niet betalen en dan?
Indien je hebt gekozen voor betaling per automatische incasso, dan ben je er zelf verantwoordelijk voor dat er voldoende saldo op de rekening staat op moment van incasseren. Indien de vereniging het bedrag om welke reden dan ook niet kan incasseren dan wel de incasso door de rekeninghouder zelf wordt gestorneerd, ontvang je alsnog een schriftelijk betalingsverzoek conform de 3e optie, dus vermeerderd met 5 euro administratiekosten.

Leden die niet tijdig betalen, kunnen een herinnering tegemoet zien, waarbij bovendien extra administratiekosten in rekening worden gebracht. Per herinnering/aanmaning/ingebrekestelling wordt een bedrag van € 2,50 extra in rekening gebracht. Heb je daarna nog niet aan je verplichtingen voldaan, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten daarvan worden eveneens doorberekend. Bovendien kan het bestuur je dan aan de Algemene Ledenvergadering voordragen voor royement.

Mocht je om wat voor reden ook problemen hebben met het kunnen betalen van de contributie, dan is een betalingsregeling bespreekbaar. Neem in dat geval even contact op met het bestuur.

Vaststellen en wijzigen van deze regeling
Deze regeling kan uitsluitend worden vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, conform statuten en huishoudelijk reglement. Hiervoor is een meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden vereist.