Spelregelvragen van de week in 2012

De spelregelvraag van 6 januari 2012:
Een strafschop kan worden toegekend:
A. onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt, mits hij in het spel is en op het ogenblik dat een overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvond, waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend
B. als de bal zich binnen het strafschopgebied bevindt en deze in het spel is op het ogenblik dat de overtreding, ongeacht de plaats, geschiedde
C. indien de bal binnen het strafschopgebied is op het ogenblik dat de overtreding plaatsvond
D. onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt en waar de overtreding heeft plaatsgevonden, indien er sprake is van een geweldadige handeling.

Het juiste antwoord moest A zijn: <em>een strafschop kan worden toegekend als de bal in het spel is, de overtreding binnen het strafschopgebied wordt gemaakt door een speler van de verdedigende partij en het een overtreding betreft waarvoor de spelhervatting een directe vrije schop is.</em>

De spelregelvraag van 13 januari 2012:
Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het speelveld, tegen een verzorger die zonder toestemming binnen het speelveld komt. Hoe zal het spel hervat worden, nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken?
A. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.
B. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
C. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats van de overtreding.
D. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Het juiste antwoord moest D zijn: een verzorger behoort tot de categorie ‘team-officials’ en daarom is de spelhervatting een scheidsrechtersbal, op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (als persoonlijke straf zou de verzorger weggestuurd moeten worden door het tonen van de rode kaart en mogelijk een kaart voor de aanvaller, afhankelijk van de aard van de overtreding).

De spelregelvraag van 20 januari 2012:
Op het moment dat de doelman de bal wil vangen in zijn eigen doelgebied, krijgt hij van een aanvaller een schouderduw. Daardoor krijgt de aanvaller de bal vrij voor het doel. Op het moment dat hij de bal in het doel wil schieten, pakt de doelman zijn been vast. De scheidsrechter fluit. Wat is de spelhervatting?
A. strafschop voor de aanvaller
B. directe vrije schop voor de doelverdediger
C. indirecte vrije schop voor de doelverdediger
D. indirecte vrije schop voor de aanvaller

Het juiste antwoord moest B zijn: de spelhervatting is een directe vrije schop voor de doelman, omdat de doelman binnen zijn doelgebied een schouderduw krijgt, terwijl hij de bal nog niet in zijn bezit heeft. Er volgt een 2e overtreding, begaan door de doelman. Omdat de overtredingen niet gelijktijdig plaatsvinden, wordt de eerste overtreding bestraft en is de spelhervatting derhalve de directe vrije schop voor het niet correct aanvallen van de doelverdediger.

De spelregelvraag van 27 januari 2012:
Een aanvaller van elftal B ligt gewond achter de doellijn, niet ver van het doel van elftal A. Hij roept iets tegen de doelverdediger van A, die boos reageert. Als even later de doelverdediger de bal in zijn bezit krijgt, werpt hij de bal met kracht, staande in zijn doelgebied, in het gezicht van deze aanvaller. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop.
b. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een hoekschop.
c. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop.
d. Hij toont de doelverdediger een gele kaart, rekening houdend met het onbehoorlijk gedrag door de aanvaller van B, en hervat het spel met een strafschop.

Het juiste antwoord moet A zijn: De eerste overtreding is het onsportief gedrag van de gewonde speler achter de doellijn. Vervolgens maakt de doelverdediger zich schuldig aan een gewelddadige handeling, waarvoor hem de rode kaart getoond moet worden. De spelhervatting is een indirecte vrije schop tegen de aanvaller op de plaats waar de bal was, toen de S. het spel onderbrak.

De spelregelvraag van 3 februari 2012:
Een aanvaller loopt met de bal het strafschopgebied in. Een verdediger probeert dit te verhinderen door de aanvaller al buiten het strafschopgebied aan zijn shirt vast te houden. Wanneer beide spelers binnen het strafschopgebeid zijn gekomen, laat de verdediger plotseling los, waardoor de aanvaller ten val komt. Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij hervat het spel met een strafschop en toont de verdediger een gele kaart.
b. Hij hervat het spel met een strafschop en toont de verdediger een gele of rode kaart.
c. Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar het vasthouden begon en toont de verdediger een gele kaart.
d. Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar het vasthouden begon en toont de verdediger een gele kaart of rode kaart.

Het juiste antwoord is B: De overtreding wordt geacht te zijn begaan op de plaats van het moment van loslaten van de tegenstander en dat geschiedt hier binnen het strafschopgebied. De spelhervatting is derhalve een strafschop en de persoonlijkse straf is afhankelijk van de situatie (geel of rood).

De spelregelvraag van 10 februari 2012:
Een veldspeler die een tegenstander duwt, moet alleen worden bestraft met een directe vrije schop c.q. strafschop, indien dit:
A. Onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet gebeurt.
B. Naar het oordeel van de scheidsrechter gebeurt.
C. Geen correcte schouderduw is.
D. Met twee handen gebeurt.

Het juiste antwoord is A: bij het al dan niet bestraffen van genoemde overtreding dient te S. te beoordelen of er sprake is van een onvoorzichtige handeling, een onbesuisde handeling of een handeling gepaard gaande met buitensporige inzet. Aan de hand hiervan oordeelt de scheidsrechter resp. geen kaart, een gele kaart of een rode kaart.

De spelregelvraag van 17 februari 2012:
Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander op een buitensporige wijze tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter, als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
A. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler
B. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler
C. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een strafschop tegen de schoppende speler
D. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Het juiste antwoord is C: omdat het hier gaat om een wisselspeler die zijn ploeg compleet maakt, wordt deze gerekend tot de actieve spelers. Het zonder toestemming in het veld komen dient te worden bestraft met een gele kaart. De overtreding die daarna wordt gemaakt dient te worden bestraft met een rode kaart. Omdat de overtreding tegen genoemde wisselspeler in het strafschopgebied wordt gemaakt is de spelhervatting een strafschop.

De spelregelvraag van 24 februari 2012:
Hoe moet het spuwen naar officials of andere personen vanuit het speelveld worden bestraft, aangenomen dat de bal in het spel was?
A. De speler wordt de rode kaart getoond en de tegenpartij mag een directe vrije schop nemen op de plaats waar de speler stond die de overtreding maakte
B. De speler wordt de rode kaart getoond en de tegenpartij mag een indirecte vrije schop nemen op de plaats van de overtreding
C. De speler wordt de rode kaart getoond en het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal, te nemen op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot
D. De speler wordt een rode kaart getoond en de tegenpartij mag een indirecte vrije schop nemen, op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

Het juiste antwoord is C: Zie ook de Handleiding pagina 80, 5e aandachtsstreepje. De bal is in het spel, het spuwen geschiedt door één van de spelers tegen een ander persoon. De spelhervatting is dan een scheidsrechtersbal en wel vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

De spelregelvraag van 2 maart 2012:
Mag een asistent-scheidsrechter, die door de scheidsrechter het verder assisteren is ontzegd, als speler invallen?
A. Dit mag niet
B. Dit mag, doch nadat de bewuste persoon een waarschuwing heeft gekregen
C. Dit mag, na zijn excuses te hebben aangeboden
D. Dit mag, tenzij de assistent-scheidsrechter is weggezonden voor een overtreding waarvoor ook een speler uit het veld zou zijn gestuurd.

Het juiste antwoord is D: in principe mag dat, de assistent kan namelijk ook weggestuurd of vervangen zijn vanwege onkunde. Maar maakt hij een overtreding waarvoor je als speler uit het veld zou zijn gestuurd, dan mag hij niet als speler invallen, bijvoorbeeld grove belediging, geweldadig gedrag et cetera.

De spelregelvraag van 9 maart 2012:
De neutrale assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal de zijlijn geheel gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan affluiten, ziet hij dat een verdediger binnen zijn straf­schopgebied een tegenstander slaat. Wat moet de beslis­sing van de scheidsrechter zijn?
a. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop.
b. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een inworp.
c. De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een straf­schop.
d. De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een inworp.

Het juiste antwoord is B: De scheidsrechter kan nog op zijn beslissing terugkomen, door alsnog te fluiten voor de inworp. Een persoonlijke straf kan zowel tijdens het spel als bij een dood moment. De verdediger die een tegenstander slaat dient de rode kaart te worden getoond, doch de spelhervatting dient de inworp te zijn.

De spelregelvraag van 9 maart 2012:
Kort voor de rust kent de scheidsrechter een doelpunt toe, hoewel de assistent-scheidsrechter heeft gevlagd voor een overtreding. Onmiddellijk daarna constateert de scheidsrechter dat het tijd is en hij fluit voor de rust. In de kleedkamer overtuigt de assistent-scheidsrechter de scheidsrechter ervan waarom hij heeft gevlagd, welk vlaggen door de scheidsrechter werd genegeerd. De scheidsrechter deelt vervolgens aan de aanvoerders mede, dat hij dit doelpunt alsnog heeft geannuleerd. Is dit juist?
a. Ja
b. Neen, een toegekend doelpunt kan op dat moment niet meer worden geannuleerd
c. Ja, doch uitsluitend na overleg met de aanvoerders
d. Ja, want het spel was nog niet hervat met een beginschop na een gescoord doelpunt

Het juiste antwoord is B: De scheidsrechter kan nog op zijn beslissing terugkomen, door alsnog te fluiten voor de inworp. Een persoonlijke straf kan zowel tijdens het spel als bij een dood moment. De verdediger die een tegenstander slaat dient de rode kaart te worden getoond, doch de spelhervatting dient de inworp te zijn.

De spelregelvraag van 16 maart 2012:
Kort voor de rust kent de scheidsrechter een doelpunt toe, hoewel de assistent-scheidsrechter heeft gevlagd voor een overtreding. Onmiddellijk daarna constateert de scheidsrechter dat het tijd is en hij fluit voor de rust. In de kleedkamer overtuigt de assistent-scheidsrechter de scheidsrechter ervan waarom hij heeft gevlagd, welk vlaggen door de scheidsrechter werd genegeerd. De scheidsrechter deelt vervolgens aan de aanvoerders mede, dat hij dit doelpunt alsnog heeft geannuleerd. Is dit juist?
a. Ja
b. Neen, een toegekend doelpunt kan op dat moment niet meer worden geannuleerd
c. Ja, doch uitsluitend na overleg met de aanvoerders
d. Ja, want het spel was nog niet hervat met een beginschop na een gescoord doelpunt

Het juiste antwoord is B: De scheidsrechter kan niet meer op zijn beslissing terugkomen indien het spel inmiddels is hervat of de scheidsrechter heeft gefloten einde 1e dan wel 2e helft, zoals hier. Het kort voor de rust toegekende doelpunt kan dus niet meer worden geannuleerd.

De spelregelvraag van 23 maart 2012:
Wat beslist de scheidsrechter als hij, nadat er een doelpunt is gescoord en nog voordat het spel is hervat, constateert dat zich een wisselspeler op het speelveld bevond toen het doelpunt werd gescoord?
a. Hij moet het doelpunt goedkeuren
b. Hij moet het doelpunt goedkeuren indien de wisselspeler behoort bij het team dat het doelpunt tegen kreeg
c. Hij moet het doelpunt altijd afkeuren
d. Hij moet het doelpunt alleen afkeuren indien deze wisselspeler het spel beïnvloed heeft.

Het juiste antwoord is B: Zie pagina 19 spelregels veldvoetbal. De scheidsrechter moet het doelpunt goedkeuren als deze wisselspeler behoorde bij het team, dat het doelpunt tegen kreeg. Was het een wisselspeler geweest van het team dat het doelpunt scoorde, dan had de scheidsrechter het doelpunt moeten afkeuren. Het spel had dan moeten worden hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op een willekeurige plaats in het doelgebied.

De spelregelvraag van 30 maart 2012:
In een wedstrijd spelen beide elftallen duidelijk beneden hun kunnen, met andere woorden: geen van beide teams wil de wedstrijd winnen. Bij een gelijkspel zijn beide elftallen zeker van klassebehoud. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij waarschuwt de aanvoerder van het elftal door het tonen van de gele kaart en staakt bij volharding de wedstrijd.
b. De wedstrijd wordt tijdelijk onderbroken en het gehele elftal wordt een gele kaart getoond.
c. De scheidsrechter staakt de wedstrijd zodra hij dat constateert.
d. De scheidsrechter heeft niet het recht zich ermee te bemoeien

Het juiste antwoord is D: de scheidsrechter kan op grond van de spelregels, aanvullende instructies of bestuursbesluiten hier niets aan doen en heeft niet het recht zich hiermee te bemoeien.

De spelregelvraag van 6 april 2012:
Een verdediger kopt de bal ter hoogte van de strafschopstip veel te laag op het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de scheidsrechters hier beslissen als de bal daardoor over de doellijn naast het doel gaat?

1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. vermaning
c. gele kaart
d. rode kaart

2. Spelstraf
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop

3. Plaats van de hervatting
a. op de plaats van de overtreding
b. op de plaats waar de bal was toen …
c. in het hoekschopgebied
d. in het doelgebied

Het juiste antwoord is D-B-A: hier is sprake van het ontnemen van een duidelijke scoringskans middels een overtreding. Dus een rode kaart. De overtreding is gevaarlijk spel (te laag koppen met tegenstander in de buurt, zonder fysiek contact) en de spelhervatting is dus een indirecte vrije schop en wel op de plaats van de overtreding.

De spelregelvraag van 13 april 2012:
Een verdediger speelt een directe vrije schop van buiten het strafschopgebied te zacht terug op zijn doelverdediger, waardoor een aanvaller een fraaie scoringskans krijgt. Voordat deze aanvaller de bal in zijn bezit krijgt, weet de verdediger dit te verhinderen door met een correcte sliding de bal voor de aanvaller weg te glijden. De scheidsrechter fluit en de juiste beslissingen zijn:

1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. vermaning
c. gele kaart
d. rode kaart

2. Spelstraf
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop

3. Plaats van de hervatting
a. daar waar de sliding werd ingezet
b. waar de bal bij de sliding geraakt werd
c. waar de tegenstander zich bevond
d. vanaf de strafschopstip

Het juiste antwoord is D-B-B: hier is sprake van het ontnemen van een duidelijke scoringskans en de persoonlijke straf is derhalve een rode kaart. De overtreding is het tweemaal spelen van de bal door de verdediger, zonder dat de bal door iemand anders is geraakt of gespeeld. De spelhervatting is een indirecte vrije schop en wel op de plaats waar de bal voor de tweede maal werd gespeeld.

De spelregelvraag van 20 april 2012:
Bij het nemen van een strafschop tijdens de wedstrijd komt een aanvaller te vroeg in het strafschopgebied. De strafschop wordt tegen de paal geschoten. Wat beslist de scheidsrechter?

1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. vermaning
c. gele kaart
d. rode kaart

2. Spelstraf
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop

3. Plaats van de hervatting
a. waar de bal was toen…
b. waar de overtreding plaatsvond
c. vanaf de strafschopstip
d. vanaf een willekeurige plaats in het doelgebied

Het juiste antwoord is A-B-B: een medespeler van de strafschopnemer maakt de overtreding. De strafschop wordt niet overgenomen. De spelhervatting is een indirecte vrije schop te nemen op de plaats van de overtreding. Voor deze overtreding wordt geen persoonlijke straf toegekend.

De spelregelvraag van 27 april 2012:
Wat zal de spelhervatting zijn bij gevaarlijk spel en bij gevaarlijk aanvallen, ervan uitgaande dat de genoemde overtredingen tijdens het spel in de middencerikel tegen een tegenstander worden begaan en deze wordt geraakt?
a. in beide gevallen een indirecte vrije schop
b. in beide gevallen een directe vrije schop
c. bij gevaarlijk spel een indirecte vrije schop en bij gevaarlijk aanvallen een directe vrije schop
d. bij gevaarlijk spel een directe vrije schop en bij gevaarlijk aanvallen een indirecte vrije schop

Het juiste antwoord is B: de spelhervatting voor gevaarlijk spel op zich is een indirecte vrije schop. Is er echter sprake van fysiek contact bij het gevaarlijk spel, zoals in dit voorval, dan wordt ook bij gevaarlijk spel een directe vrije schop toegekend. En de spelhervatting voor gevaarlijk aanvallen is altijd een directe vrije schop. Hier wordt dus in beide situaties een directe vrije schop toegekend.

De spelregelvraag van 4 mei 2012:
Een aanvaller neemt een directe vrije schop. Hij trapt in de grond, raakt de bal wel, maar struikelt en valt dan per ongeluk met zijn hand op de bal, die twee meter bij hem vandaan was gerold. Een medespeler van de nemer loopt toe en schiet de bal direct in het doel. Wat beslist de scheidsrechter nu?
a. indirecte vrije schop tegen de nemer wegens het tweemaal spelen van de bal
b. hij kent een doelpunt toe
c. de vrije schop overnemen
d. directe vrije schop tegen de nemer wegens hands

Het juiste antwoord is A: hier is sprake van het tweemaal spelen van de bal door dezelfde speler, zonder dat iemand anders de bal heeft gespeeld of geraakt. Omdat de bal met de hand raken per ongeluk gebeurt, blijft de spelhervatting een indirecte vrije schop.

De spelregelvraag van 11 mei 2012:
Een veldspeler is met een directe rode kaart door de scheidsrechter van het speelveld gezonden. Een half uur later loopt de speler, als de bal tijdens het spel op het middenveld is, het speelveld weer in en slaat nabij de zijlijn een tegenstander. De scheidsrechter fluit af. Hoe zal hij dienen te handelen?

1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelhervatting
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop
e. scheidsrechtersbal

3. Plaats van de hervatting
a. op de plaats van de overtreding
b. op de plaats waar de bal was op het moment dat…
c. op de strafschopstip
d. op de zijlijn

Het juiste antwoord is A-E-B: De betrokken veldspeler is ten tijde van dit gebeuren al geen speler meer en het tonen van een rode kaart is dan niet meer mogelijk. Hij wordt gelijkgesteld met een toeschouwer. De spelhervatting is daarom een scheidsrechtersbal en wel op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

De spelregelvraag van 18 mei 2012:
Twee spelers van partij A, die zich laten behandelen voor een blessure, raken met elkaar in gevecht buiten de lijnen van het speelveld. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe moet de scheidsrechter handelen nadat hij beide spelers de rode kaart heeft getoond?
a. het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond, toen de scheidsrechter onderbrak
b. spel hervatten met een indirecte vrije schop voor partij B nabij de zijlijn
c. spel hervatten met een directe vrije schop voor partij B
d. spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal zich bevond toen de scheidsrechter onderbrak.

Het juiste antwoord is A. De overtreding, het met elkaar in gevecht raken, geschiedt buiten de lijnen van het speelveld. De bal is op dat moment wel in het spel, waardoor de scheidsrechter het spel onderbreekt. De spelhervatting is een scheidsrechtersbal omdat de overtreding buiten het speelveld plaatsvond. De spelhervatting dient plaats te vinden op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

De spelregelvraag van 25 mei 2012:
Tijdens het spel heeft een speler toestemming gevraagd en gekregen van de scheidsrechter om het speelveld definitief te verlaten, omdat hij geblesseerd is. Lopend naar de zijlijn komt de bal in zijn buurt. Hij trapt de bal naar een medespeler die de bal gelijk in het doel schiet. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen?

1. Persoonlijke straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelstraf
a. geen vrije schop
b. scheidsrechtersbal
c. indirecte vrije schop
d. directe vrije schop
e. strafschop

3. Plaats van de hervatting
a. op de plaats waar de medespeler de bal ontving
b. op de plaats waar de bal was toen…
c. bij de zijlijn
d. op de plaats waar de geblesseerde speler de bal speelde
e. aftrap na doelpunt

Het juiste antwoord is B-C-D: Omdat de scheidsrechter toestemming had gegeven het speelveld definitief te verlaten, mag deze speler zich niet meer met het spel bemoeien. Nu hij dit wel doet, maakt hij zich schuldig aan onsportief gedrag. Nu hij dit wel doet, maakt hij zich schuldig aan onsportief

De spelregelvraag van 8 juni 2012:
De doelverdediger gooit met buitensporige inzet, staande in zijn doelgebied, de bal in het gezicht van een vervelende toeschouwer, die zich binnen de afrastering naast het doel bevindt. De bal gaat helemaal over de doellijn. Hoe moet de scheidsrechter hier handelen?

1. Persoonlijke straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelstraf
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop
e. scheidsrechtersbal

3. Plaats van de hervatting
a. elke plaats in het doelgebied
b. op de doellijn, het dichtst bij de plaats waar de toeschouwer stond
c. vanaf de lange lijn van het doelgebied, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding
d. strafschopstip

Het juiste antwoord is C-B-C: De persoonlijke straf is natuurlijk de rode kaart, omdat de overtreding met buitensporige inzet geschiedt. De overtreding wordt gemaakt binnen het speelveld ten opzichte van een niet-tegenstander, waardoor de spelstraf een indirecte vrije schop is voor de tegenpartij, welke genomen dient te worden vanaf de lange lijn van het doelgebied, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.

De spelregelvraag van 15 juni 2012:
Bij een hoge voorzet in het doelgebied geeft een verdediger aan een tegenstander een duw met de schouder. De bal was op dat moment nog niet binnen speelbereik. Deze verdediger kopt de bal nu over het eigen doel. Hierdoor ging een mooie scoringskans voor de aanvaller verloren. Wat beslist de scheidsrechter?

1. Persoonlijke straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelstraf/hervatting
a. hoekschop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop

3. Plaats van de hervatting
a. op de strafschopstip
b. op de plaats waar de bal was toen…
c. op de lange lijn van het doelgebied, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding
d. de plaats van de overtreding

Toen deze site in augustus 2010 van start ging begonnen we meteen met een wekelijkse spelregelvraag. Laagdrempelig, voor iedere voetballiefhebber. Onze onvolprezen spelregelgoeroe Klaas Smith uit Usquert bedenkt de vragen en krijgt regelmatig opmerkingen en aanvullende vragen binnen. Inmiddels worden de vragen in heel Nederland en zelfs daarbuiten gebruikt door voetballiefhebbers. Vandaag de honderdste vraag van de week op deze site. Klaas, dank en op naar de volgende honderd!

Het juiste antwoord is C-D-A: Hier is geen sprake van een correcte schouderduw, omdat de bal nog niet binnen speelbereik was. De overtreding dient derhalve te worden bestraft met een strafschop, welke vanaf de strafschopstip genomen wordt. Omdat er ook sprake is van het ontnemen van een mooie scoringskans, dient de overtreder te worden verwijderd door het tonen van de rode kaart.

De spelregelvraag van 22 juni 2012, de honderste vraag sinds de start van deze website:
Een veldspeler is met een directe rode kaart door de scheidsrechter van het speelveld gezonden. Een half uur later loopt de speler, als de bal tijdens het spel op het middenveld is, het speelveld in en slaat nabij de zijlijn een tegenstander. De scheidsrechter fluit af. Hoe zal hij hier dienen te handelen?

1. Persoonlijke straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelstraf/hervatting
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop
e. scheidsrechtersbal

3. Plaats van de hervatting
a. op de plaats van de overtreding
b. op de plaats waar de bal was toen…
c. op de strafschopstip
d. op de zijlijn

Het antwoord is A-E-B: De weggestuurde speler wordt op dat moment gelijkgesteld aan een toeschouwer en aan hem kan derhalve geen kaart worden getoond. De spelhervatting is een scheidsrechtersbal en wel op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. Een en ander dient vanzelfsprekend wel ter kennis van de bond te worden gebracht.

De spelregelvraag van 29 juni 2012:
Tijdens het spel ziet de scheidsrechter dat een vervangen speler vanuit de dug-out spuwt naar een tegenstander die binnen het speelveld loopt. Wat moet de scheidsrechter beslissen nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

1. Persoonlijke straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelstraf/hervatting
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop
e. scheidsrechtersbal

3. Plaats van de hervatting
a. op de plaats waar de speler bespuwd werd
b. op de zijlijn
c. op de plaats waar de bal was
d. op de plaats waar de scheidsrechter de wedstrijd onderbrak

Het antwoord moet C-B-C zijn: De vervangen speler in de dug-out valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter en de overtreding die hij maakt (spuwen naar een tegenstander) dient te worden bestraft met het tonen van de rode kaart. De spelhervatting is een indirecte vrije schop en wel op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak.

De spelregelvraag van 6 juli 2012:
Bij een hoge voorzet weet de doelverdediger staande op de doellijn de bal op te vangen. Direct hierna wordt hij met een voorzichtige schouderduw door een aanvaller met bal en al in het doel geduwd. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

1. Persoonlijke straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelstraf/hervatting
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop
e. aftrap na geldig doelpunt

3. Plaats van de hervatting
a. op de middenstip
b. binnen het strafschopgebied
c. binnen het doelgebied
d. op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn

Het antwoord moet A-C-C: Op het moment dat de doelverdediger de bal in zijn bezit heeft, mag hij niet meer worden aangevallen, ook niet met een voorzichtige schouderduw. De overtreding dient te worden bestraft met een directe vrije schop, te nemen vanaf iedere willekeurige plek binnen het doelgebied. Omdat er geen sprake is van een onbesuisde actie of een actie met buitensporige inzet, hoeft er geen kaart te worden getoond.

De spelregelvraag van 13 juli 2012:
Bij een hoge voorzet probeert een verdediger een doelpunt te voorkomen door de bal met zijn hand weg te slaan. Hierbij weet een aanvaller de bal toch nog in zijn bezit te krijgen. Nadat de scheidsrechter de voordeelregel heeft toegepast, schiet de aanvaller de bal tegen de paal en via het been van de doelverdedigergaat de bal naast het doel. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

1. Persoonlijke straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelstraf/hervatting
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. hoekschop
d. strafschop
e. directe vrije schop

3. Plaats van de hervatting
a. op de plaats waar de bal met de hand werd geraakt
b. op de plaats waar de bal over de doellijn ging
c. op de strafschopstip
d. in het hoekschopgebied
e. in het strafschopgebied

Het antwoord moet B-C-D zijn: De scheidsrechter heeft de voordeelregel toegepast, omdat de aanvaller na een handsbal door de verdediger toch nog de bal in zijn bezit weet te krijgen. Een doelrijpe scoringskans ontnemen is dus niet meer aan de orde. Voor de handsbal kan worden volstaan met een gele kaart. de bal gaat vervolgens over de doellijn, daarbij het laatst aangeraakt door de doelverdediger. De spelhervatting is derhalve een hoekschop, te nemen vanuit het hoekschopgebied. Dat de aanvaller niet alsnog een doelpunt weet te maken, ligt aan de aanvaller zelf.

De spelregelvraag van 20 juli 2012:
Tijdens de wedstrijd wordt de bal door een aanvaller naast het doel geschoten. De doelverdediger neemt hierna de bal in zijn bezit en gooit deze ter hoogte van het strafschoppunt naar een buiten het strafschopgebied staande medespeler, die direct wordt aangevallen door een tegenstander. De medespeler speelt nu snel de bal terug naar zijn doelverdediger, die met een uiterste inspanning de bal met de vingertoppen weet aan te raken, waarna de bal over de doellijn gaat. Hoe laat de scheidsrechter het spel hervatten?
a. met een hoekschop
b. met een indirecte vrije schop
c. met een doelschop
d. met een indirecte vrije schop of aftrap na geldig doelpunt

Het antwoord op de vraag moet C zijn: In de vraagstelling staat dat de bal door een aanvaller naast het doel wordt geschoten. De spelhervatting is dus een doelschop, te nemen vanaf een willekeurige plek binnen het doelgebied.

De spelregelvraag van 27 juli 2012:
Wat wordt in de spelregels bedoeld met ‘de doelverdediger heeft de bal in bezit’?
a. De bal in de handen houden, het opzettelijk ‘pareren’ van de bal, het ‘laten dansen’ van de bal op de hand, het met één of enkele vingers vasthouden van de bal op de grond liggend
b. De bal in de hand houden en het opzettelijk ‘pareren’ van de bal
c. De bal in de handen houden, het opzettelijk ‘pareren’ van de bal, het ‘laten dansen’ van de bal op de hand, het met één of enkele vingers vasthouden van de bal op de grond liggend en het op de vlakke hand liggen van de bal
d. De bal in de handen houden, het opzettelijk ‘pareren’ van de bal en het ‘laten dansen’ van de bal op de hand

Het juiste antwoord is C: Zie pagina 69 in het spelregelboek en pagina 33 van de aanvullende instructies van de werkgroep spelregels veldvoetbal. het voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen dient te worden bestraft met een indirecte vrije schop.

De spelregelvraag van 3 augustus 2012:
Tijdens een beslissingswedstrijd in de finale van de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse spelen 2 teams op neutraal terrein. Tijdens een aanval richting het doel van team A, ruim op de speelhelft van dat team, merkt de scheidsrechter dat de supporters van één van de teams kippen geverfd in de clubkleuren hebben losgelaten in het doelgebied van team B. Hij merkt tevens op dat de kippen snel door enkele suppoosten van het veld worden verwijderd, nog voordat de doelverdediger van team A de bal richting de speelhelft van team B trapt. Wat beslist de scheidsrechter?

a. Hij laat altijd doorspelen
b. Hij fluit altijd af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij affloot, was dat in het doelgebied van team A, dan op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn, het dichtst bij de plek waar de bal was toen hij affloot
c. Hij laat doorspelen als hij van mening is dat de kippen en de suppoosten de loop van het spel verder niet beïnvloeden of hebben beïnvloed of hij legt het spel stil op het moment dat de kippen en de suppoosten het verloop van het spel beïnvloeden. In het laatste geval zal het spel worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij affloot. Was dat in het doelgebied van één van beide teams, dan op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn het dichtst bij de plek waar de bal was toen werd afgefloten
d. Hij fluit af op het moment dat de bal op de speelhelft komt van team B en hervat met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij affloot

Dit moet antwoord C zijn: als de kippen op geen enkele wijze het spel beïnvloeden, kan de scheidsrechter gewoon door laten spelen. Is er echter wel sprake van beïnvloeding, dan zal hij het spel moeten onderbreken en daarna laten hervatten met een scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was toen hij het spel onderbrak.

De spelregelvraag van 10 augustus 2012:
Een verdediger spuwt tijdens het spel, vanuit zijn eigen strafschopgebied – maar buiten zijn doelgebied – naar een aanvaller, die naast het doel en achter de doellijn staat. Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij toont de spuwende speler een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
b.Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een strafschop
c. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een doelschop
d. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de spuwende speler stond

Het juiste antwoord is D: Spuwen betekent in alle gevallen de rode kaart. Omdat de overtreding werd ingezet binnen het speelveld en het contact buiten het speelveld plaatsvond, is de spelhervatting een indirecte vrije schop en wel op de plaats waar de spuwende speler stond.

De spelregelvraag van 17 augustus 2012:
Op slag van rust wordt door partij A een doelpunt gescoord. De scheidsrechter keurt dit doelpunt goed. Vervolgens fluit hij voor de rust.Op weg naar de kleedkamer wordt hij er door de assistent op gewezen, dat het doelpunt door de aanvaller met de hand is gescoord. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen, als hij het eens is met het advies van de assistent-scheidsrechter?
a. Hij keurt het doelpunt goed, omdat hij al voor de rust heeft gefloten
b. Hij keurt het doelpunt alsnog af
c. Hij keurt het doelpunt alsnog af en geeft de aanvaller een waarschuwing door het tonen van de gele kaart
d. Hij keurt het doelpunt goed en hervat de tweede helft met een aftrap na geldig doelpunt voor de partij tegen wie werd gescoord

Het juiste antwoord is C: zie de aanvullende instructies van de werkgroep spelregels op pagina 18. De scheidsrechter mag alleen op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was of, naar zijn oordeel, op advies van een assistent-scheidsrechter of de vierde official vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft hervat of heeft gefloten voor het einde van de reguliere speeltijd of de verlenging. Tot voor kort gold hiervoor ook dat hij niet op zijn beslissing kan terugkomen als hij voor de rust heeft gefloten.

De spelregelvraag van 24 augustus 2012:
Een speler die andere schoenen heeft aangetrokken, wacht aan de zijlijn op toestemming om het speelveld te betreden. Vanaf deze plek achter de zijlijn spuwt hij naar een tegenstander, die binnen het speelveld loopt. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de bal was, toen hij het spel onderbrak
b. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats in het veld waar de tegenstander stond
c. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats in het veld waar de tegenstander stond
d. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was, toen hij het spel onderbrak

Het juiste antwoord is B: spuwen naar een tegenstander door een speler, die buiten het speelveld staat, naar een tegenstander die erbinnen staat, geeft als spelhervatting een directe vrije schop op de plaats waar de speler wordt geraakt, zie pagina 81 van het spelregelboek.

De spelregelvraag van 31 augustus 2012:
Het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal op de rand van het strafschopgebied, nadat het spel was onderbroken voor een blessurebehandeling. Een speler trapt de bal rechtstreeks uit deze correct uitgevoerde scheidsrechtersbal in het doel . De doelverdediger mist de niet verwachte bal volledig. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?
a. Het spel wordt hervat met een doelschop of hoekschop
b. Het spel wordt hervat met een aftrap na geldig doelpunt
c. Het spel wordt hervat met een doelschop of aftrap na geldig doelpunt
d. Het spel wordt hervat met opnieuw een scheidsrechtersbal

Het juiste antwoord is A: volgens een wijziging uit 2012 van de FIFA zal, indien de bal uit een scheidsrechtersbal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, hervat worden met een doelschop. Wordt de bal echter rechtstreeks in het eigen doel getrapt, dan zal het spel hervat moeten worden met een hoekschop.

De spelregelvraag van 7 september 2012:
Bij een blessureonderbreking in de 5e minuut merkt de scheidsrechter dat een op het wedstrijdformulier opgegeven wisselspeler in de basisopstelling is begonnen, zonder dat hij hiervan op de hoogte is gebracht. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
a. Deze wisselspeler een waarschuwing geven door het tonen van een gele kaart en verder laten meespelen
b. Deze wisselspeler laten meespelen en dit voorval rapporteren aan de bond
c. Deze wisselspeler laten meespelen, maar wel beschouwen als de eerste wissel
d. Deze wisselspeler laten verwijderen van het speelveld en hiervoor geen wisselspeler toestaan

Het juiste antwoord is B: volgens een wijziging uit 2012 van de FIFA zal als bij het begin van een wedstrijd een op het wedstrijdformulier vermelde wisselspeler op het speelveld komt in plaats van een op het formulier vermelde speler, zonder dat de scheidsrechter op de hoogte is gebracht, de scheidsrechter de betrokken wisselspeler laten meespelen en het voorval rapporteren aan de bond.

De spelregelvraag van 14 september 2012:
Tijdens de wedstrijd wordt het spel tweemaal onderbroken voor onweer. In de eerste helft 25 minuten, maar in de tweede helft nog een keer en dat duurt ook zeker vijftien minuten. Hoe lang mogen volgens de regels deze onderbrekingen duren in het amateurvoetbal?
a. totaal maximaal 2x 30 minuten
b. totaal 30 minuten
c. er mag maar 1x per wedstrijd worden onderbroken voor onweer
d. totaal 40 minuten

Het moet B zijn: het tijdelijk staken van een wedstrijd bij onweer mag in het amateurvoetbal niet langer duren dan 30 minuten. Dit geldt voor het totaal van tijdelijke onderbrekingen (tijdelijk staken). Zie de aanvullende instructies van de werkgroep spelregels op pagina 22.

De spelregelvraag van 21 september 2012:
Een verdediger neemt buiten zijn eigen strafschopgebied een vrije schop. Hij trapt de bal voor de tweede keer richting eigen doel. Wat beslist de scheidsrechter als de bal in het eigen doel verdwijnt, zonder dat deze is aangeraakt door een andere speler?
a. Hij keurt het doelpunt goed
b. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij voor het tweemaal spelen van de bal zonder dat iemand anders deze heeft aangeraakt
c. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een hoekschop
d. Hij keurt het doelpunt af en laat de vrije schop overnemen

Dit moet A zijn: als een speler net buiten zijn eigen strafschopgebied een vrije schop neemt en hij speelt de bal voor de tweede keer richting eigen doel, zonder dat deze is aangeraakt door een andere speler en de bal verdwijnt in het doel, dan kan de scheidsrechter de voordeelregel toepassen en dus een doelpunt toekennen, in plaats van een indirecte vrije schop wegens het voor de tweede keer spelen van de bal. Zie de instructies van de werkgroep spelregels op pagina 17.

De spelregelvraag van 28 september 2012:
Doelverdedigers moeten kleding dragen waarmee zij zich onderscheiden van:
a. alle veldspelers en de andere doelverdediger
b. andere veldspelers en de scheidsrechter
c. andere veldspelers, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters
d. andere veldspelers, de scheidsrechter en de andere doelverdediger

Het antwoord op de vraag is C : Zie het spelregelboek op pagina 30. De doelverdedigers moeten kleding dragen die hen onderscheidt van de andere spelers, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters.

De spelregelvraag van 5 oktober 2012:
Een speler komt vlak na de rust terug als het spel alweer is begonnen. Bij een aanval op zijn doel loopt hij zonder toestemming van de scheidsrechter het veld op en hij brengt in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander onvoorzichtig ten val. Wat beslist de scheidsrechter?
a. de speler wordt weggezonden (twee waarschuwingen, onsportief gedrag en onreglementair ten val brengen) door het tonen van de gele kaart en vervolgens de rode kaart. Het spel wordt hervat met een strafschop.
b. hij toont deze speler een gele kaart wegens onbehoorlijk gedrag en laat hervatten met een indirecte vrije schop
c. strafschop en een gele kaart voor deze speler
d. strafschop

Het antwoord is C: Betrokkene behoort tot de (elf) actieve spelers en hij begaat als zodanig een overtreding in zijn strafschopgebied waarvoor de spelhervatting een strafschop is. Omdat hij zonder toestemming het veld in is gekomen, dient hem hiervoor een gele kaart te worden getoond.

De spelregelvraag van 12 oktober 2012:
Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terugspeelt op de doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a. hij laat doorspelen
b. de nemer van de vrije schop ontvangt een gele kaart wegens onsportief gedrag en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte vrije schop toegekend
c. de nemer van de vrije schop krijgt een gele kaart wegens onsportief gedrag en de vrije schop wordt overgenomen

Het antwoord moet A zijn: de tweede speler speelt de bal niet doelbewust met de voet terug naar zijn doelverdediger, maar met zijn knie en dat is toegestaan. Ook is hier geen sprake van het toepassen van een zogenaamde truc, omdat het niet gaat om dezelfde speler die verschillende handelingen doet.

De spelregelvraag van 19 oktober 2012:
Een doelverdediger wordt bij het wegwerken van de bal gehinderd door een aanvaller, die de ontwijkende bewegingen van de doelverdediger volgt. De aanvaller moet nu worden bestraft wegens:
a. onvoorzichtig aanvallen
b. onsportief gedrag
c. gevaarlijk spel
d. voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen

Het juiste antwoord is D: zie de handleiding pagina 69 onder punt 7, de spelhervatting is dan een indirecte vrije schop.

De spelregelvraag van 26 oktober 2012:
Een speler die van het speelveld is gezonden om zich voor een blessure te laten behandelen, komt zonder toestemming van de scheidsrechter weer in het speelveld en speelt nabij de zijlijn de bal met de hand. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

a. hij toont deze speler de gele kaart voor het zonder toestemming in het veld komen, gevolgd door een 2e gele kaart voor de handsbal, direct gevolgd door de rode kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop

b. hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een directe vrije schop

c. hij vermaant deze speler en hervat met een directe vrije schop

d. hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop

Het juiste antwoord is B: Omdat het hier gaat om een (actieve) speler en deze in feite twee overtredingen maakt (zonder toestemming in het speelveld terugkeren en de bal spelen met de hand), wordt de zwaarste overtreding bestraft en dat is de handsbal, waarvoor een directe vrije schop de spelhervatting is.

De spelregelvraag van 2 november 2012:

Een verdediger voorkomt een doelpunt door op de schouder van een medespeler te steunen en op deze manier de bal uit het verlaten doel te koppen. Wat beslist de scheidsrechter?

a. hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart, hij hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij

b. hij onderbreekt het spel en toont de verdediger de rode kaart, hij hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij

c. hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij

Het juiste antwoord is A: Deze verdediger heeft geen overtreding begaan tegenover een tegenstander en hier is dus geen sprake van het ontnemen van een duidelijke scoringskans door een overtreding, zoals de regel voorschrijft. Hij zal echter wel bestraft moeten worden met een waarschuwing wegens onsportief gedrag en het spel zal hervat moeten worden met een indirecte vrije schop.

De spelregelvraag van 9 november 2012:

Een verdediger die andere schoenen heeft aangetrokken, loopt zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld weer in. Een aanvaller loopt op dat moment richting het doel met alleen nog de doelverdediger voor zich. De bal wordt hem echter correct afgenomen door de zojuist het speelveld ingekomen verdediger. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?

a. hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont de verdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans

b. hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij en toont de verdediger een gele kaart wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld

c. hij onderbreekt het spel, kent een directe vrije schop of strafschop toe en toont de verdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

Het juiste antwoord op de vraag is B: De enige overtreding die deze verdediger heeft begaan is het betreden van het speelveld zonder toestemming. Zie het spelregelboek op pagina 19.

De spelregelvraag van 16 november 2012:

Nadat de beginschop genomen is, maakt de doelverdediger met zijn voet een gleuf in het veld op de 16 meterlijn van het strafschopgebied. Dit doet hij om te weten waar het midden van het doel is. Wat beslist de scheidsrechter?

a. Niets, de doelverdediger maakt geen overtreding waarvoor hij bestraft kan worden

b. Doorspelen, maar bij de eerstvolgende keer dat de bal uit het spel is krijgt de doelverdediger een gele kaart wegens onsportief gedrag

c. Affluiten en de doelverdediger bestraffen met een indirecte vrije schop

d. Affluiten en de doelverdediger bestraffen met een indirecte vrije schop en een gele kaart.

Het juiste antwoord is B: wachten tot de eerstvolgende onderbreking en de overtreder een gele kaart geven wegens onsportief gedrag. Zie het spelregelboek op pagina 10.

De spelregelvraag van 23 november 2012:

Een aanvaller scoort uit buitenspelpositie, doordat een verdediger zich zonder toestemming van de scheidsrechter geblesseerd achter de doellijn naast het doel had teruggetrokken. Wat beslist de scheidsrechter?

a. Hij keurt het doelpunt goed

b. Hij keurt het doelpunt alleen af als hij ervan overtuigd is dat de verdediger geblesseerd is

c. Hij keurt het doelpunt af wegens buitenspel

Het juiste antwoord is A: zie het spelregelboek op pagina 60. Elke verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt tot de volgende onderbreking van het spel geacht zich op de eigen doellijn te bevinden.

De spelregelvraag van 30 november 2012:

Een buiten het speelveld verzorgde speler loopt tijdens het spel via de doellijn en zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld weer in en voorkomt een doelpunt, door de bal – die in het doel dreigt te gaan – weg te trappen. Wat beslist de scheidsrechter?

a. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont deze speler een rode kaart wegens het voorkomen van een doelpunt

b. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont deze speler een gele kaart wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld

c. Hij onderbreekt het spel, zendt de verdediger van het veld en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Dit moet B zijn: zie het spelregelboek op pagina 18-19. De enige overtreding die bestraft moet worden is het zonder toestemming betreden van het veld, waarvoor de gele kaart getoond moet worden. Het spel dient te worden onderbroken, indien betrokkene ingrijpt in het spel, zoals hier het geval is.

De spelregelvraag van 7 december 2012:

Een verdediger gaat buiten het speelveld aan de zijlijn staan, omdat hij denkt dat hij zo een aanvaller buitenspel kan zetten. Als de aanval is afgeslagen loopt hij weer het speelveld in. De scheidsrechter heeft alles zien gebeuren. Wat zal hij nu beslissen?

a. Niets, hij laat gewoon doorspelen

b. Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft de verdediger vervolgens de gele kaart

c. Hij onderbreekt het spel en geeft de verdediger een gele kaart. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de verdediger het speelveld betrad

d. Hij onderbreekt het spel en geeft de verdediger een gele kaart. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak.

Het juiste antwoord is B: zie het spelregelboek op pagina 60. Een verdediger die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt tot de volgende onderbreking van het spel geacht zich op de eigen doellijn of zijlijn te bevinden. Dit met het beoordelen van buitenspel. Als de speler het speelveld met opzet verlaat moet hij de eerst volgende keer dat de bal uit het spel is, een waarschuwing ontvangen.

De spelregelvraag van 14 december 2012:

Een speler staat vlak voordat hij de bal bij een strafschop wil schieten volledig stil. De keeper duikt naar de ene hoek en de strafschopnemer schiet de bal rustig in de andere hoek raak. Wat is de spelhervatting en de eventuele persoonlijke straf?

a. Aftrap na geldig doelpunt

b. Indirecte vrije trap voor de verdedigende partij

c. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij en een gele kaart

d. Overnemen van de strafschop en een gele kaart

Juiste antwoord is D: zie het spelregelboek op pagina 87 en 88. Hier is de situatie aan de orde dat de aanloop is afgerond, en dan mag men niet nog even stilstaan alvorens de strafschop te nemen. Dan moet het een vloeiende beweging zijn. De strafschop dient derhalve te worden overgenomen en de persoonlijke straf is een gele kaart.

De spelregelvraag van 21 december 2012:

Voor aanvang van een wedstrijd in het AV op weg naar het speelveld beledigt een speler een wisselspeler van het andere team op grove wijze. Daarop slaat de wisselspeler de tegenstander. De scheidsrechter hoort en ziet dit gebeuren. Wat doet hij?

a. Niets, maar hij rapporteert het voorval aan de bond

b. Hij stuurt beide spelers weg met een rode kaart. Ze mogen nog wel worden vervangen

c. Hij stuurt beide spelers weg met een rode kaart. Ze mogen niet meer worden vervangen

d. Hij stuurt beide spelers weg met een rode kaart. De speler mag nog wel worden vervangen, de wisselspeler mag niet meer worden vervangen

Het antwoord op de vraag moest D zijn: zie het spelregelboek op pagina 16. De bevoegdheid van de scheidsrechter om disciplinaire straffen te geven begint op het moment dat de scheidsrechter zijn kleedkamer verlaat en op weg is naar het speelveld om de wedstrijd te gaan leiden. Beide spelers dienen weggestuurd te worden door het tonen van de rode kaart. Voor de speler die weggestuurd wordt mag nog een vervanger bij de ploeg komen. De wisselspeler mag echter niet meer worden vervangen/aangevuld.

De spelregelvraag van 28 december 2012:

Na een blessurebehandeling hervat de scheidsrechter het spel met een scheidsrechtersbal op de rand van het strafschopgebied van partij A. Partij A laat de hervatting over aan partij B en de spelers van partij A kiezen op enige afstand positie. Nadat de bal de grond heeft geraakt, trapt een speler van partij B de bal bij de eerste aanraking rechtstreeks naar de doelman van partij A. Deze doelman staat te ver voor zijn doel en de bal verdwijnt pardoes achter hem in het doel. Wat zal de hervatting zijn?

a. Aftrap na geldig doelpunt

b. Scheidsrechtersbal wordt overgenomen

c. Doelschop

d. Scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn

Het antwoord moest C zijn: zie de laatste spelregelwijziging 2012-2013 punt 4 regel 8 ( Begin en hervatting van het spel). Wordt de scheidsrechtersbal na een onderbreking wegens een blessure-behandeling rechtstreeks in het doel van tegenpartij geschoten, dan is er geen sprake meer van een geldig doelpunt, doch wordt het spel hervat met een doelschop. Wordt de scheidsrechtersbal rechtstreeks in het doel van de eigen partij geschoten, dat wordt het spel hervat met een hoekschop.

Onlangs was er een praktijksituatie in de CL. Daar werd de bal in een vergelijkbare situatie onderweg nog door een medespeler opgepikt en in het doel van de tegenstander geschoten. Dan is het doelpunt gewoon geldig , doch dan dient deze speler te worden bestraft met een gele kaart wegens onsportief gedrag.