Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013

Jaarlijks organiseert de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken een spelregelwedstrijd om de Johan Roedersbokaal. Deze strijd wordt al sinds 1980 gehouden en sinds 2010 ook online. Op deze pagina alle vragen en antwoorden van het seizoen 2012-2013.

Ronde 1 (augustus 2012)

1. Een speler is geblesseerd geraakt, maar de scheidsrechter laat doorspelen, omdat hij denkt dat de blessure niet ernstig is. De betreffende speler verlaat dan het speelveld om verzorgd te worden. De bal is op dat moment aan de andere kant van het veld. De scheidsrechter heeft de geblesseerde speler geen toestemming gegeven het veld te verlaten. Hoe reageert de scheidsrechter als hij merkt, dat de geblesseerde speler het veld toch heeft verlaten?
a. Hij laat het spel doorgaan en neemt geen maatregelen tegen de geblesseerde speler
b. Hij fluit af, vermaant de geblesseerde speler en hervat met een scheidsrechtersbal
c. Hij fluit af, geeft de geblesseerde speler een waarschuwing door het tonen van een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
d. Hij laat doorspelen, maar geeft de geblesseerde speler een waarschuwing door het tonen van een gele kaart zodra de gelegenheid zich voordoet, wegens het zonder toestemming verlaten van het speelveld.

Het juiste antwoord: A
Toelichting: De geblesseerde speler verlaat het speelveld tijdelijk om te worden verzorgd. Dit is verlaten van het speelveld buiten zijn wil.  De scheidsrechter behoeft hem in een dergelijke situatie dan ook geen toestemming te geven  om het speelveld te verlaten.  Gaat het echter om kwaadwillige verlating van het speelveld, omdat je het niet eens bent met beslissingen van de scheidsrechter, of  je ploeg staat met bijvoorbeeld 8-0 achter en jij hebt geen zin meer om verder te spelen, dan heb je de toestemming nodig van de scheidsrechter om het speelveld te verlaten.

Bij terugkeer in het speelveld heeft de geblesseerde speler wel de toestemming nodig van de scheidsrechter.

Zie blz. 70  Spelregels veldvoetbal en blz. 34 in de aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal.

2. In de rust wisselt team A een speler. Dit wordt volgens de regels aan de scheidsrechter gemeld. Als de ploegen klaar staan voor de aftrap van de tweede helft, beledigt de wisselspeler van A, die dus net het veld is ingekomen, de scheidsrechter. Hij wordt daarop weggestuurd door het tonen van de rode kaart. Mag de wisselspeler worden vervangen, als ploeg nog niet 3 x heeft gewisseld?
a. Dat zou wel mogen bij het begin van de wedstrijd, maar niet bij het begin van de tweede speelhelft
b. Dat zou wel mogen als de belediging buiten het speelveld had plaatsgevonden. In deze situatie derhalve niet
c. Dat mag wel. Het spel is nog niet hervat, de wissel is nog niet onherroepelijk
d. Dat mag, zolang de wisselspeler de bal nog niet heeft gespeeld of geraakt.

Het juiste antwoord:C
Toelichting: De wedstrijd bestaat uit twee helften. De wisseling is pas onherroepelijk als de bal (weer) correct in het spel is gebracht voor 1e helft of 2e helft. De wisselspeler die weggezonden wordt mag niet meer worden aangevuld door een andere wisselspeler. Wel mag een van zijn collega-wisselspeler zijn plaats innemen in het speelveld, voorzover het max. aantal wisselspelers nog niet is verbruikt.

3. Een indirecte vrije schop ter hoogte van de strafschopstip, te nemen door de aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd, dat een aanvaller de bal even met de voet beweegt. Een tweede aanvaller schiet de bal vervolgens op het doel. Wat beslist de scheidsrechter als de bal afgeweerd wordt en vervolgens alsnog in het doel wordt geschoten?
a. Doelpunt
b. Doelschop
c. Overnemen vrije schop
d. Indirecte vrije schop tegen de aanvallende partij op de plaats waar de bal even met de voet werd aangeraakt en een waarschuwing voor eerstgenoemde aanvaller door het tonen van de gele kaart.

Het juiste antwoord: A
Toelichting: De bal is in het spel als de bal is getrapt en beweegt. De aanvaller, die de bal uit de indirecte vrije schop met de voet beweegt, heeft er nog niet voor gezorgd, dat de bal in het spel is. De tweede aanvaller (die dus de nemer van de vrije schop wordt) zorgt ervoor dat de bal in het spel is. Omdat de bal niet rechtstreeks in het doel gaat, maar wordt afgeweerd en dan in het doel verdwijnt, is het gescoorde doelpunt dus geldig.

4. Mag een inworp geknield worden uitgevoerd?
a. Ja mits de uitvoering verder correct verloopt
b. Ja mits de inworp maar op de juiste plaats wordt genomen
c. Neen, een deel van elke voet moet op de zijlijn of op de grond achter de zijlijn staan
d. Neen, een deel van één voet moet op de zijlijn of op de grond achter de zijlijn staan

Het juiste antwoord:C
Toelichting: blz. 90 van Spelregels Veldvoetbal. Je moet bij een inworp met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn staan. Geknield wil zeggen, dat je niet staat, maar op je knie(en) zit en daarmee voldoe je dus niet aan de voorwaarden die gelden op het moment van inwerpen.

5. Een veldspeler neemt de doelschop. Van buiten het strafschopgebied komt de bal bij hem terug, omdat de scheidsrechter de bal raakte. De veldspeler speelt de bal nu binnen het strafschopgebied met de hand. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
a. Doelschop moet worden overgenomen
b Indirecte vrije schop op de plaats waar de veldspeler de bal voor de tweede keer raakt
c. Strafschop voor de tegenpartij
d. Scheidsrechtersbal, op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte.

Het juiste antwoord: C
Toelichting:  Zie blz. 93 van Spelregels Veldvoetbal onderaan. De bal is in het spel op het moment, dat de bal vanuit de doelschop rechtstreeks buiten het strafschop, binnen het veld, is gekomen. Doordat de bal de scheidsrechter raakt, komt de bal terug richting doelschopnemer, die de bal nu met de hand speelt.  Als de bal in het spel is gebracht en de nemer van de doelschop raakt de bal opzettelijk met de hand of arm aan, dan wordt een strafschop toegekend, wanneer de overtreding plaatsvonden binnen het strafschopgebied van de nemer.

Ronde 2 (september 2012)

1. Een speler loopt kwaad het veld uit zonder zich af te melden. De aanvoerder meldt de speler af bij de scheidsrechter en wil een vervanger inzetten. De scheidsrechter weigert dit, ondanks het feit dat de betrokken speler geen overtreding heeft begaan, waarvoor veldverwijdering noodzakelijk was. Handelt de scheidsrechter hier juist?
a. De scheidsrechter handelde juist, omdat betrokken speler zich niet had afgemeld bij de scheidsrechter
b. De scheidsrechter handelde juist, omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is toegestaan
c. De scheidsrechter handelde juist, indien het max. aantal wisselspelers is gebruikt van het betreffende team
d. De scheidsrechter handelde volledig juist.

Het juiste antwoord: C
Toelichting: Als het max. aantal wisselspelers reeds is “verbruikt” kunnen geen wisselspelers meer worden ingezet.

2Bij het nemen van een strafschop laat de nemer middels een schijnbeweging, zonder zijn aanloop te onderbreken, de doelverdediger in de hoek duiken en plaatst vervolgens de bal in de andere hoek van het doel. De scheidsrechter zal:
a. Een doelschop toekennen
b. Zondermeer een doelpunt toekennen
c. De strafschop laten overnemen en een waarschuwing geven aan de nemer door het tonen van de gele kaart
d. De nemer een waarschuwing geven door het tonen van een gele kaart en het doelpunt toekennen.

Het juiste anwoord: B
Toelichting: blz. 88 Spelregels Veldvoetbal.  Het maken van een schijnbeweging bij het nemen van een strafschop is geoorloofd.Hier werd de schijnbeweging gemaakt, terwijl de aanloop nog niet was afgerond. Het maken van een schijnbeweging, nadat de aanloop is afgerond wordt beschouwd als een overtreding, waarvoor de nemer dan een waarschuwing moet worden gegeven. Werd de strafschop daarbij benut, dan dient deze te worden overgenomen.

3. Een speler bevindt zich op het speelveld nabij de zijlijn en gooit vandaar een kluit modder naar een wisselspeler op de reservebank. Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a.Hij stuurt de speler, die de overtreding maakte van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar deze speler stond
b. Hij stuurt de speler die de overtreding maakte van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken
c. Hij stuurt de speler, die de overtreding maakte van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak
d. Hij geeft de speler die de overtreding maakte een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar deze speler stond.

Het juiste antwoord: B
Toelichting:  Blz. 80 spelregels veldvoetbal onderaan enschema blz. 38 aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal, punt 5: het gooien van een voorwerp door een speler, als de bal in het spel is, van binnen het speelveld naar iemand buiten het speelveld, wordt bestraft met een indirecte vrije schop, vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Daarnaast verdient de overtreder een persoonlijke straf en hier derhalve een veldverwijdering.

4. De doelverdediger die wil uittrappen en daaraan voorafgaand de bal op de vlakke hand heeft liggen, ziet plotseling een aanvaller achter hem vandaan komen, die de bal met zijn hoofd in het doel kopt. Hoe zal de scheidsrechter hier het spel laten hervatten?
a. Gewoon aftrap na geldig doelpunt. Hier is niets onreglementairs gebeurd
b. Met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen
c. Met een indirecte vrije schop wegens het belemmeren van de doelman om de bal weer in het spel te brengen
d. Doelpunt wordt afgekeurd en de koppende speler zal worden bestraft met een gele kaart.

Het juiste antwoord: C
Toelichting: blz. 74 spelregels veldvoetbal. Het is een overtreding wanneer een speler voorkomt, dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen. Zie voor uitvoerige toelichting blz. 33 aanvullende instructies punt 7.

5. Tijdens een oponthoud geeft de aanvoerder aan dat hij wil wisselen. Als de vervangende speler van het speelveld is en de wisselspeler het speelveld heeft betreden, maar voordat het spel is hervat, ziet de trainer dat een andere speler, zonder dat het de bedoeling was, de te vervangen speler heeft vervangen. Hij roept deze speler terug om alsnog de beoogde speler in te zetten. Is dit toegestaan?
a. Ja, want het spel is nog niet hervat en de wissel dus nog niet onherroepelijk
b. Dit is alleen toegestaan als het de doelverdediger betreft
c. Nee, dit is nooit toegestaan
d. Dit is toegestaan indien het betreffende team nog niet het max. aantal wissels heeft gebruikt.

Het juiste antwoord: D
Toelichting: Een spelerswissel is compleet, op het moment dat de vervangende speler van het speelveld is en de wisselspeler het speelveld heeft betreden. Dan reeds is de wisselspeler speler geworden. Als nu niet de beoogde vervanger in het speelveld is gekomen en deze wordt er weer uitgehaald, dan kost dat derhalve een wisselspeler.  Zolang nog niet het max. aantal wissels is gebruikt, kan alsnog de beoogde speler worden ingezet.

Vraag en antwoord ronde 3 (oktober 2012):

1. Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat beslist de scheidsrechter indien de bal in het doel gaat?
a. Directe vrije schop tegen de strafschopnemer
b. Overnemen van de strafschop en een waarschuwing voor de nemer door het tonen van de gele kaart
c. Doelpunt
d. Indirecte vrije schop tegen de strafschopnemer

Antwoord B
Blz. 87 Spelregels Veldvoetbal. Overtreding strafschopnemer. Als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen. Omdat we hier te maken hebben met spelbederf (onsportief gedrag) dient de strafschopnemer een waarschuwing te krijgen door het tonen van de gele kaart.

2. Het spel is onderbroken voor het nemen van een hoekschop. Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, voert de spelhervatting uit. De bal komt bij een medespeler, die de bal in het doel kopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter dat de wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter?
a. Hij laat de hoekschop overnemen
b. Hij laat de hoekschop overnemen en geeft de wisselspeler een waarschuwing
c. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt en geeft de wisselspeler een waarschuwing
d. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt

Antwoord C
Het betreft hier een speler die als 11e man het team compleet maakt. Het enige wat deze speler fout deed, is het zonder toestemming deelnemen aan de wedstrijd. Hiervoor dient hem de gele kaart te worden getoond. Het door een medespeler uit de hoekschop gescoorde doelpunt is gewoon geldig.

3. De doelman van partij A, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, slaat een tegenstander. Nadat dit heeft plaatsgevonden, rolt de bal over de zijlijn. De inworp wordt direct op correcte wijze uitgevoerd door de juiste partij. Pas nu ziet de scheidsrechter het vlagsignaal van zijn assistent en onderbreekt het spel. Na mondeling contact stuurt hij de doelman van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Hoe zal de scheidsrechter het spel nu moeten hervatten?
a. Met een strafschop
b. Met een scheidsrechtersbal
c. De inworp opnieuw laten nemen
d. Met een directe vrije schop

Antwoord B
De bal was over de zijlijn gerold en direct daarop werd de inworp correct genomen. De bal was dus al weer in het spel en op het vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter onderbreekt de S.het spel. De persoonlijke straf, het wegzenden van de doelman door het tonen van de rode kaart, is duidelijk. De scheidsrechter heeft het spel onderbroken niet voor een overtreding maar i.v.m. vlagsignaal van de assistent. De hervatting dient nu derhalve een scheidsrechtersbal te zijn.

4. Tijdens het uitvoeren van een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied trapt een verdediger een aanvaller net buiten het strafschopgebied. Op dat moment heeft de bal wel de grond geraakt, maar geen van de spelers heeft de bal al gespeeld of aangeraakt. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
a. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij, net buiten het strafschopgebied
b. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije schop voor de aanvallende partij net buiten het strafschopgebied
c. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een strafschop
d. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en de scheidsrechtersbal wordt opnieuw uitgevoerd omdat de bal nog niet in het spel was

Antwoord B
De bal was reeds in het spel (deze had namelijk reeds de grond geraakt). De trappende speler wordt nu van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije schop voor de aanvallende partij net buiten het strafschopgebied.

5. Een doelverdediger wil de bal uitwerpen, maar de gladde bal glijdt uit zijn handen. Een aanvaller komt nu snel toegelopen, maar de doelverdediger ziet nog net kans om de bal binnen zijn doelgebied weg te slaan, voordat de aanvaller de bal in het doel kan koppen. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en stuurt de doelverdediger van het speelveld wegens het ontnemen van een scoringskans
b. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en de doelverdediger ontvangt een waarschuwing wegens het tweemaal spelen van de bal met de hand
c. Hij laat doorspelen
d. Hij onderbreekt het spel en kent een indirecte vrije schop toe wegens het tweemaal spelen van de bal met de hand door de doelverdediger

Antwoord D
Blz. 73 Spelregels Veldvoetbal. De doelverdediger kan voor het spelen van de bal met de hand binnen zijn strafschopgebied nooit een disciplinaire straf krijgen en als spelstraf ook geen directe vrije schop of strafschop tegen. Slechts een indirecte vrije schop en wel voor het twee keer spelen van de bal.

Vraag en antwoord ronde 4 (november 2012)

1. Een te laat gekomen speler loopt bij een aanval op zijn eigen doel zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld in en brengt in zijn eigen strafschopgebied een doorgebroken tegenstander ten val. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Strafschop
b. Strafschop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor deze speler wegens ernstig gemeen spel
c. Strafschop + wegzenden van deze speler door het tonen van de rode kaart wegens ernstig gemeen spel
d. Indirecte vrije schop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag

Antwoord  C
Het betreft een te laat gekomen speler, behoort dus tot de actieve spelers. Deze maakt een overtreding in het strafschopgebied, waardoor hij een doorgebroken speler een duidelijke scoringskans ontneemt. Hiervoor dient de rode kaart te worden getoond, terwijl de spelhervatting een strafschop is.

2. Een aanvaller die zich achter de doellijn heeft teruggetrokken om zich aan buitenspel te onttrekken, schreeuwt in die positie een aanwijzing naar een medespeler, die ter hoogte van de strafschopstip in het bezit van de bal is. De scheidsrechter fluit af en geeft de schreeuwende speler een waarschuwing. Hoe hervat hij het spel?
a. Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten werd
b. Een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten werd
c. Een scheidsrechtersbal op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de schreeuwende speler stond
d. Een indirecte vrije schop op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de schreeuwende speler stond

Antwoord A
De overtreding wordt gemaakt door een speler, die zich op dat moment buiten het speelveld bevond. De straf hiervoor is een scheidsrechtersbal.

3. In de 28e minuut van de eerste helft wordt aan een speler voor de tweede keer een gele kaart getoond. De scheidsrechter heeft dit echter niet door en toont deze speler geen rode kaart. Hij komt er pas in de rust achter. Hoe dient hij nu te handelen?
a. Hij kan niets meer doen
b. Hij meldt het voorval bij de bond, maar laat de speler verder spelen
c. Hij ontzegt hem alsnog het verder meespelen en meldt het voorval bij de bond
d. Hij kan hem pas wegsturen als hem nogmaals een gele of rode kaart wordt getoond

Antwoord C
Betrokkene speler had in de 28e min. van de eerste helft weggestuurd moeten worden wegens zijn tweede gele kaart, gevolgd door de rode kaart. De scheidsrechter kwam er pas achter in de rust en zal zijn fout op dat moment moeten herstellen en betrokken speler alsnog het verder meespelen verbieden. Wel dient hij een en ander aan de bond mede te delen.

4. Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander op een buitensporige wijze tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter, als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler
b. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler
c. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een strafschop tegen de schoppende speler
d. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een scheidsrechtersbal

Antwoord C
De schoppende speler dient van het speelveld te worden gezonden door het tonen van de rode kaart.

De wisselspeler die zonder toestemming het veld is ingekomen, dient de gele kaart te worden getoond. De overtreding die de schoppende speler maakte dient te worden bestraft met een strafschop.

5. Een speler wil de bal inwerpen. Daarbij voldoet hij aan alle voorwaarden. Als hij de bal boven het hoofd heeft valt de bal echter uit zijn handen. De bal komt bij een medespeler terecht en deze neemt de bal met de voet aan. Wat zal de scheidsrechter nu moeten doen?
a. Hij laat gewoon doorspelen, want de bal werd pas losgelaten, nadat aan alle voorwaarden was voldaan
b. Overnemen van de inworp door hetzelfde team, omdat hier geen sprake was van een opzettelijke handeling
c. Overnemen door dezelfde speler, want dit was geen echte opzet. Het was een ongelukkige handeling
d. Omdat de bal niet via de correcte procedure in het spel is gebracht, laat de scheidsrechter de inworp overnemen door de tegenpartij

Antwoord D
De inwerper dient de bal met beide handen vast te houden en de bal inwerpen van achter het hoofd en daarboven loslaten. De speler werpt de bal niet middels de juiste procedure in. Als de bal boven zijn hoofd is, moet hij de bal loslaten door de bal in te werpen en niet te laten vallen. In de vraagstelling staat ook niet vermeld, dat de bal per ongeluk uit zijn handen glijdt.

Bij de herscholing rapporteurs landelijke lijst (augustus 2012) waren nogal wat officials van mening, dat de inworp door dezelfde partij nogmaals mocht worden genomen. Men beschouwde dit als een ongelukje.  Zeist c.q. de werkgroep spelregels van de KNVB is echter van mening, dat het hier gaat om een niet correcte inworp.

Ronde 5 (december 2012)

1. Tijdens de wedstrijd loopt een speler zonder toestemming van de scheidsrechter van het speelveld af naar de kleedkamer. De scheidsrechter ziet dit, maar laat doorspelen. Even later merkt de scheidsrechter dat deze speler weer gewoon mee doet. Nu onderbreekt hij het spel. Wat zal hij nu beslissen?
a. Hij toont de speler 2x de gele kaart en zendt hem vervolgens van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler was toen werd afgefloten
b. Hij toont de speler 2x de gele kaart en zendt hem vervolgens van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen werd afgefloten
c. Hij toont de speler de gele kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler was toen werd afgefloten.
d. Hij toont de speler de gele kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen werd afgefloten.

Het juiste antwoord: D

 Toelichting:  blz. 70 bovenaan punt 6 en 7.
Als een speler, na zonder toestemming het speelveld te hebben verlaten (tenzij dat buiten zijn wil is gebeurd), zich weer bij zijn partij voegt zonder toestemming van de scheidsrechter, dient hij voor het weglopen een waarschuwing te ontvangen. Ook op het betreden van het speelveld zonder toestemming zou een waarschuwing moeten volgen. Er kan dan echter worden volstaan met één waarschuwing.

De spelhervatting na de onderbreking van het spel door de S. voor het tonen van de gele kaart aan betrokkene, is een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken van het spel.

2. Op het moment dat een aanvaller nabij de zijlijn een verdediger wil passeren, wordt hij bij zijn shirt vastgehouden door deze verdediger. Gelijktijdig geeft de aanvaller als reactie de verdediger een elleboogstoot in het gezicht, hetgeen de scheidsrechter niet ontgaat. Wat moet de scheidsrechter beslissen, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken en hij zelf heeft geconstateerd, dat beide overtredingen gelijktijdig werden gemaakt?
a. Hij toont beide spelers een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.
b. Hij toont beide spelers een gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop voor de verdedigende partij, omdat de aanvaller de zwaarste overtreding maakt.
c. Hij toont de aanvaller de rode kaart en de verdediger een gele kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.
d. Hij toont de aanvaller de rode kaart en de verdediger een gele kaart en hervat met een directe vrije schop voor de verdediger

Het juiste antwoord: C

Toelichting:  blz. 30 laatste alinea.
Wanneer meer dan één overtreding door spelers van verschillende teams worden begaan, zal de scheidsrechter het spel moeten onderbreken en het spel dienen te hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was, toen het spel werd onderbroken

N.B.  worden er gelijktijdig overtredingen gemaakt door twee spelers van hetzelfde team, dan dient de zwaarste overtreding te worden bestraft en dient het spel te worden hervat al naar gelang de zwaarste overtreding

3. De doelverdediger van team A slaat een tegenstander van team B in het gezicht, hetgeen de scheidsrechter ontgaat. Het gebeurt ter hoogte van de strafschopstip. De scheidsrechter ziet pas het vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter, als hij heeft gefloten voor hands ergens op het middenveld. Hoe reageert de scheidsrechter als hij van de assistent-scheidsrechter heeft gehoord wat er is voorgevallen?
a. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een directe vrije schop wegens hands.
b. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een strafschop tegen team A.
c. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop tegen team A op de plaats waar de doelverdediger sloeg.
d. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger sloeg.

Het juiste antwoord: B

Toelichting: blz. 26 Beslissingen van de scheidsrechter.
De scheidsrechter mag op zijn beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was of, naar het oordeel, op advies van een assistent-scheidsrechter, vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft hervat of de wedstrijd heeft beëindigd. Hier kan hij dus nog wel terugkomen op zijn beslissing, omdat het spel nog niet was hervat. Hij bestraft dus het slaan van de doelverdediger met een strafschop en als persoonlijke straf de rode kaart voor deze doelverdediger.

N.B.  Een tijdlang hanteerde men de regel dat men niet op een beslissing kon terugkomen als voor een volgende overtreding was gefloten. Deze zienswijze van de werkgroep spelregels van de knvb was echter niet correct.

4. Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terugspeelt op zijn doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a. Hij laat doorspelen.
b. De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag en de vrije schop wordt overgenomen.
c. De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een
indirecte vrije schop toegekend.
d. De tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte vrije schop toegekend.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: blz. 74 2e stip
Hier is geen sprake van een overtreding. De speler die de vrije schop neemt, wipt de bal omhoog en blijft vervolgens af van de bal. De bal is nu dus in het spel en daarna werkt een andere medespeler de bal terug richting zijn doelman, echter niet met de voet  maar met de knie. Hier wordt dus niet de bekende ‘truc’ toegepast.

N.B.  Was het een en dezelfde speler die de bal eerst met de voet trapte en daarna met de knie toespeelde naar zijn eigen doelman, dan was er sprake van toepassen van een truc om de regel van doelbewust de bal naar de eigen doelman trappen, te omzeilen. Dan zou de spelhervatting een indirecte vrije schop moeten zijn op de plaats waar de truc werd toegepast en deze speler zou bestraft moeten worden met een gele kaart.

5. Tijdens het spel verlaat een speler het veld en loopt naar één van de assistent-scheidsrechters, en geeft deze (buiten de lijnen) een klap. De scheidsrechter heeft het voorval gezien en fluit af. Hoe hervat hij het spel, nadat hij de speler een rode kaart heeft getoond?
a. Directe vrije schop op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.                            
b. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.
c. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.
d. Scheidsrechtersbal op de zijlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de overtreding gepleegd werd.

Het juiste antwoord: B

Toelichting: blz. 79 onderaan
De bal is in het spel. Als de speler het speelveld verlaat om de overtreding te begaan, wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. In deze vraag stond duidelijk dat hij het speelveld ging verlaten om de overtreding te maken.

N.B.  Zou de speler al buiten het speelveld zijn geweest en dan dezelfde overtreding hebben gemaakt, dan zou de spelhervatting een scheidsrechtersbal moeten zijn op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

De vragen van ronde 6 (maart 2013):

1. De doelman staat aan de rand van zijn strafschopgebied met de bal in zijn handen en kijkt naar wie hij de bal zal spelen. Terwijl hij dit doet, stuit hij met de bal enkele malen op de grond. Net als de bal de grond raakt, weet een toegelopen aanvaller de bal met de voet te spelen en in het doel te schieten. Wat zou u als scheidsrechter moeten beslissen?
a. u kent een doelpunt toe; de doelman had de bal immers niet meer in zijn bezit.
b. u fluit af en laat hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de aanvaller de bal speelde, want de doelman werd geacht de bal in zijn bezit te hebben.
c. u fluit af en laat hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de aanvaller de bal speelde. U toont de overtreder een gele kaart wegens het voorkomen dat de doelman de bal in het spel kan brengen.
d. u fluit af en laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller de bal speelde, want de doelman werd geacht de bal in zijn bezit te hebben.

D

Toelichting:  De doelman wordt geacht de bal in zijn bezit te hebben zodra hij 1 vinger of hand aan de bal heeft, maar ook als hij met de bal op de grond stuit of omhoog werpt om hem uit te trappen. De bal mag nu niet meer door een aanvaller worden gespeeld.

Noot:  als de doelman met één voet op de bal staat, is hij gewoon voetballer en heeft hij de bal niet in zijn bezit.

2. Na een blessurebehandeling hervat u met een scheidsrechtersbal op de lijn van het strafschopgebied van partij A. Omdat partij A op het moment van affluiten in balbezit was, laat partij A de bal over aan Partij B en gaat op afstand staan. De speler van partij B laat de bal stuiten zonder hem aan te raken, neemt hem vervolgens aan en trapt hem daarna per ongeluk in het doel van partij A. Hoe moet u nu als scheidsrechter hier handelen?
a. u keurt het doelpunt af en neemt de scheidsrechtersbal over.
b. u keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt.
c. u keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt. U toont de nemer wel de gele kaart wegens onsportief gedrag.
d. u keurt het doelpunt af en laat hervatten met een doelschop.

Het juiste antwoord: B

Toelichting: uit een scheidsrechtersbal kan niet meer rechtstreeks worden gescoord (wijziging m.i.v. 1 juli 2012). Rechtstreeks wil zeggen: de bal één maal raken, waarna hij in het doel verdwijnt. In het doel van de tegenpartij, dan laten hervatten met een doelschop. In het eigen doel, dan laten hervatten met een hoekschop.

 Noot: als de bal na een scheidsrechtersbal de grond heeft geraakt en de speler die de bal aanneemt en onder controle brengt en daarna nogmaals de bal speelt (dat mag) en in het doel trapt, dan kunt u als scheidsrechter niets anders doen dan een doelpunt toekennen. Mocht er sprake zijn van onsportief gedrag, dan kunt u helaas niets doen, maar moet u het voorval rapporteren aan de Bond

3. Tijdens spel geeft de aanvoerder aan dat hij geblesseerd is en wil wisselen. Hij krijgt toestemming om het veld definitief te verlaten. Als de aanvoerder vlak bij de zijlijn is, komt de bal in zijn richting en hij trapt de bal vervolgens over de zijlijn. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a. hij laat hervatten met een inworp. Er had nog geen wissel plaats gevonden.
b. hij laat hervatten met een inworp, maar de aanvoerder ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
c. hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvoerder de bal speelde.
d. hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvoerder de bal speelde, maar de aanvoerder ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.

Het juiste antwoord: D

Toelichting: de handeling van de speler die het veld verlaat wordt gezien als onsportief gedrag. Aangezien de bal nog in het spel was, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding en voor deze onsportiviteit staat altijd een gele kaart.

4. Tijdens een duel langs de zijlijn loopt een aanvaller buiten het speelveld om zo weer bij de bal te kunnen komen. Als hij daar loopt struikelt hij per ongeluk over een tegenstander die langs de zijlijn werd verzorgd en kan daardoor niet meer bij de bal komen. Hoe zult u nu als scheidsrechter handelen?
a. u fluit af en laat hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de bal was toen u affloot.
b. u fluit af en laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen u affloot.
c. u fluit af en hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen u affloot.
d. u laat doorspelen.

Het juiste antwoord: D

Toelichting:  het gaat hier niet om het bewust verlaten van het speelveld door de aanvaller. Dit is een gewone spelsituatie die is toegestaan. Er wordt ook geen overtreding gemaakt door de speler die buiten de lijnen wordt verzorgd. Dus hoeft de scheidsrechter niet in te grijpen. Het spel kan gewoon doorgaan.

5. Een wisselspeler, die tijdens de wedstrijd zijn warming-up doet achter de zijlijn, ziet plotseling de bal op zich afkomen en stopt de bal met zijn voet buiten het speelveld, waarbij de bal op de zijlijn blijft liggen, zodat er snel kan worden ingeworpen. De assistent-scheidsrechter maakt de scheidsrechter er op attent dat de bal de zijlijn niet heeft gepasseerd, toen de bal door de wisselspeler werd tegengehouden. Hoe zal het spel nu hervat kunnen worden?
a. met een inworp door de partij, die de bal niet het laatste speelde.
b. met een scheidsrechtersbal op de zijlijn.
c. met een indirecte vrije schop op de zijlijn.
d. met een indirecte vrije schop of scheidsrechtersbal op de zijlijn.

 B

Toelichting:  de bal blijft weliswaar op de zijlijn liggen, maar doordat de wisselspeler de bal raakt buiten het speelveld, vindt de overtreding dus buiten het speelveld plaats. De hervatting is dan een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van affluiten; in dit geval dus op de zijlijn.